Przedstawienie Boskiej Zasady

원리강론


Przedmowa Wprowadzenie
Tom I
Rozdział 1. Zasada stworzenia
Część 1. Dwoiste przymioty Boga i świata stworzonego
1.1 Dwoiste przymioty Boga
1.2 Zależność między Bogiem a wszechświatem

Część 2. Pierwotna Energia Uniwersalna, Czynność Dawania i Otrzymywania oraz Podstawa Czterech Pozycji
2.1 Pierwotna Energia Uniwersalna
2.2 Czynność Dawania i Otrzymywania
2.3 Podstawa Czterech Pozycji spełniająca Cel Trzech Obiektów w wyniku procesu Pierwowzór–Podział–Jedność
2.3.1 Proces Pierwowzór–Podział–Jedność
2.3.2 Cel Trzech Obiektów
2.3.3 Podstawa Czterech Pozycji
2.3.4 Sposób Funkcjonowania Podstawy Czterech Pozycji
2.4 Wszechobecność Boga
2.5 Rozmnażanie organizmów
2.6 Przyczyna, dla której wszystkie byty posiadają dwoiste przymioty

Część 3. Cel Stworzenia
3.1 Cel stworzenia wszechświata
3.2 Obiekt dobra, sprawiający Bogu radość

Część 4. Wartość pierwotna
4.1 Proces i standard wyznaczania pierwotnej wartości
4.2 Pierwotne uczucia, intelekt i wola; Pierwotne piękno, prawda i dobro
4.3 Miłość i piękno, dobro i zło, prawość i nieprawość
4.3.1 Miłość i piękno
4.3.2 Dobro i zło
4.3.3 Prawość i Nieprawość

Część 5. Proces stwarzania i okres wzrostu wszechświata
5.1 Proces stwarzania wszechświata
5.2 Okres wzrostu świata stworzonego
5.2.1 Trzy uporządkowane etapy okresu wzrostu
5.2.2 Sfera pośredniego panowania
5.2.3 Sfera bezpośredniego panowania

Część 6. Świat bezcielesny i świat cielesny, centrum których jest człowiek
6.1 Świat bezcielesny i świat cielesny jako substancjalne rzeczywistości
6.2 Pozycja człowieka w Kosmosie
6.3 Wzajemna relacja między osobą fizyczną i osobą duchową
6.3.1 Struktura i funkcjonowanie osoby fizycznej
6.3.2 Struktura i funkcjonowanie osoby duchowej
6.3.3 Umysł duchowy, umysł fizyczny i ich wzajemna zależność w umyśle ludzkim
Rozdział 5. Zmartwychwstanie
Część 1. Zmartwychwstanie
1.1 Biblijna koncepcja życia i śmierci
1.2 Śmierć spowodowana przez Upadek człowieka
1.3 Znaczenie Zmartwychwstania
1.4 Jakie zmiany powoduje w ludziach Zmartwychwstanie?

Część 2. Opatrzność odnowy
2.1 W jaki sposób Bóg prowadzi swoje dzieło zmartwychwstania?
2.2 Opatrzność zmartwychwstania ludzi żyjących na ziemi
2.2.1 Opatrzność tworzenia fundamentu dla zmartwychwstania
2.2.2 Opatrzność zmartwychwstania na poziomie kształtowania
2.2.3 Opatrzność zmartwychwstania na poziomie wzrastania
2.2.4 Opatrzność zmartwychwstania na poziomie doskonalenia
2.2.5 Królestwo Niebieskie i Raj
2.2.6 Zjawiska duchowe zachodzące w Dniach Ostatnich
2.2.7 Pierwsze Zmartwychwstanie
2.3 Opatrzność zmartwychwstania ludzi znajdujących się w świecie duchowym
2.3.1 Cel i sposób zmartwychwstania przez powrót na ziemię ludzi w świecie duchowym
2.3.2 Zmartwychwstanie przez powrót na ziemię duchów Izraelitów i chrześcijan
2.3.2.1 Zmartwychwstanie przez powrót na ziemię na poziomie wzrastania
2.3.2.2 Zmartwychwstanie przez powrót na ziemię na etapie doskonalenia
2.3.3 Zmartwychwstanie przez powrót na ziemię duchów przebywających poza rajem
2.4 Teoria reinkarnacji w świetle Zasady Zmartwychwstania przez powrót na ziemię

Część 3. Zjednoczenie religii dzięki zmartwychwstaniu przez powrót na ziemię
3.1 Zjednoczenie chrześcijaństwa dzięki zmartwychwstaniu przez powrót na ziemię
3.2 Zjednoczenie pozostałych religii dzięki zmartwychwstaniu przez powrót na ziemię
3.3 Zjednoczenie ludzi niereligijnych dzięki zmartwychwstaniu przez powrót na ziemię 

Tom II
Rozdział 2. Mojżesz i Jezus w opatrzności odnowy
Część 1. Wzorcowa droga pokonania Szatana
1.1 Dlaczego droga Jakuba i droga Mojżesza stanowią wzorzec dla drogi Jezusa
1.2 Droga Jakuba jako wzorzec dla Mojżesza i Jezusa

Część 2. Opatrzność odnowy pod przywództwem Mojżesza
2.1 Przegląd opatrzności prowadzonej przez Mojżesza
2.1.1 Podstawa Wiary
2.1.1.1 Postać centralna w odnowie Podstawy Wiary
2.1.1.2 Wymagana ofiara w odnowie Podstawy Wiary
2.1.2 Podstawa Wcielenia
2.1.3 The Foundation for the Messiah
2.2 Narodowe drogi odnowy Kanaanu pod wodzą Mojżesza
2.2.1 Pierwsza narodowa droga odnowy Kanaanu
2.2.1.1 Podstawa Wiary
2.2.1.2 Podstawa Wcielenia
2.2.1.3 Niepowodzenie pierwszej drogi narodowej odnowy Kanaanu
2.2.2 Druga droga narodowej odnowy Kanaanu
2.2.2.1 Podstawa Wiary
2.2.2.2 Podstawa Wcielenia
2.2.2.3 Opatrzność odnowy i Przybytek
2.2.2.3.1 Znaczenie i cel kamiennych tablic, Przybytku i Arki Przymierza
2.2.2.3.2 Podstawa Przybytku
Pierwsza Podstawa Przybytku
Druga Podstawa Przybytku
Trzecia Podstawa Przybytku
2.2.2.4 Niepowodzenie drugiej drogi narodowej odnowy Kanaanu
2.2.3 Trzecia droga narodowej odnowy Kanaanu
2.2.3.1 Podstawa Wiary
2.2.3.2 Podstawa Wcielenia
2.2.3.2.1 Podstawa Wcielenia ześrodkowana w Mojżeszu
2.2.3.2.2 Podstawa Wcielenia ześrodkowana w Jozuem
2.2.3.3 Podstawa Przyjęcia Mesjasza
2.3 Nauka płynąca z drogi Mojżesza

Część 3. Opatrzność odnowy pod przywództwem Jezusa
3.1 Pierwsza światowa droga odnowy Kanaanu
3.1.1 Podstawa Wiary
3.1.2 Podstawa Wcielenia
3.1.3 Niepowodzenie pierwszej światowej drogi odnowy Kanaanu
3.2 Druga światowa droga odnowy Kanaanu
3.2.1 Podstawa Wiary
3.2.1.1 Jezus przejmuje misję Jana Chrzciciela
3.2.1.2 Czterdziestodniowy post Jezusa i trzy kuszenia na pustyni
3.2.1.3 Rezultat czterdziestodniowego postu i trzech kuszeń
3.2.2 Podstawa Wcielenia
3.2.3 Niepowodzenie drugiej światowej drogi odnowy Kanaanu
3.3 Trzecia światowa droga odnowy Kanaanu
3.3.1 Duchowa droga odnowy Kanaanu pod przywództwem Jezusa
3.3.1.1 Duchowa Podstawa Wiary
3.3.1.2 Duchowa Podstawa Wcielenia
3.3.1.3 Duchowa Podstawa Przyjęcia Mesjasza
3.3.1.4 Odnowa duchowego Kanaanu
3.3.2 Droga odnowy rzeczywistego Kanaanu pod przywództwem Chrystusa w czasie Powtórnego Przyjścia
3.4 Nauka płynąca z drogi Jezusa
Rozdział 3. Okresy w Historii Opatrzności i czas ich trwania
Rozdział 5. Okres Przygotowania na Powtórne Przyjście Mesjasza
Część 1. Okres reformacji (1517–1648)
1.1 Renesans
1.2 Reformacja

 Część 2. Okres konfliktów religijnych i ideologicznych (1648–1789)
2.1 Światopogląd typu Kaina
2.2 Światopogląd typu Abla

 Część 3. Okres dojrzewania systemów politycznych, ekonomii i ideologii (1789–1918)
3.1 Demokracja
3.1.1 Demokracja typu Kaina
3.1.2 Demokracja typu Abla
3.2 Znaczenie rozdziału władzy
3.3 Znaczenie Rewolucji Przemysłowej
3.4 Powstanie wielkich mocarstw
3.5 Reformy religijne, rewolucje polityczne i rewolucje przemysłowe po okresie renesansu

 Część 4. Wojny światowe
4.1 Opatrznościowe przyczyny wojen światowych
4.2 Pierwsza wojna światowa
4.2.1 Opatrznościowe znaczenie pierwszej wojny światowej
4.2.2 Co decyduje o przynależności do strony Boga lub strony Szatana?
4.2.3 Opatrznościowe przyczyny pierwszej wojny światowej
4.2.4 Opatrznościowe skutki pierwszej wojny światowej
4.3 Druga wojna światowa
4.3.1 Opatrznościowe znaczenie drugiej wojny światowej
4.3.2 Natura faszyzmu
4.3.3 Narody po stronie Boga i narody po stronie Szatana w drugiej wojnie światowej
4.3.4 Opatrznościowa rola trzech narodów po stronie Boga i po stronie Szatana
4.3.5 Opatrznościowe przyczyny drugiej wojny światowej
4.3.6 Opatrznościowe skutki drugiej wojny światowej
4.4 Trzecia wojna światowa
4.4.1 Czy trzecia wojna światowa jest nieunikniona?
4.4.2 Opatrznościowe znaczenie trzeciej wojny światowej
4.4.3 Opatrznościowe przyczyny trzeciej wojny światowej
4.4.4 Opatrznościowe skutki trzeciej wojny światowej