Część 2. Opatrzność odnowy

Język


Tematy제2절 부활섭리


Ⅰ. 부활섭리는 어떻게 하시는가?

2.1 W jaki sposób Bóg prowadzi swoje dzieło zmartwychwstania?

부활(復活)은 타락인간창조본연(創造本然)의 자체로 복귀하는 과정적인 현상을 의미하는 것이므로, 부활섭리(復活攝理)는 곧 복귀섭리(復歸攝理)를 의미한다. 복귀섭리는 곧 재창조섭리(再創造攝理)이므로 부활섭리는 또한 재창조섭리가 되기도 한다. 따라서 부활섭리창조원리에 의하여 다음과 같이 섭리하시게 되는 것이다.

Zmartwychwstanie to proces odnowy upadłego człowieka do pierwotnego stanu zamierzonego przez Stwórcę. Opatrzność zmartwychwstania oznacza zatem opatrzność odnowy. Jako że opatrzność odnowy jest opatrznością odtworzenia, zmartwychwstanie jest także dziełem odtworzenia. Ponadto opatrzność zmartwychwstania jest określona przez Zasadę Stworzenia i dokonuje się w następujący sposób.

첫째로, 부활섭리역사(復活攝理歷史)에 있어서 그 사명적인 책임을 맡았던 인물들이 비록 그 자신들의 책임분담(責任分擔)을 완수하지는 못하였다 하더라도, 그들은 하늘 뜻을 위하여 충성을 다하였기 때문에 그만큼 타락인간하나님심정적인 인연을 맺을 수 있는 터전을 넓혀 왔던 것이다. 따라서 후대의 인간들은 역사가 흐를수록 그 이전의 선지선열(先知先烈)들이 쌓아 올린 심정적인 기대로 말미암아 복귀섭리시대적인 혜택을 더 받게 되는 것이다. 따라서 부활섭리는 이러한 시대적인 혜택에 의하여서 이루어지게 된다.

Po pierwsze, zmartwychwstanie dokonuje się w oparciu o zasługi wieków. W dziejach opatrzności zmartwychwstania wielu z ludzi, którym Bóg powierzył misję, starało się wypełnić Jego Wolę z największym oddaniem i wiarą. Ci ludzie co prawda nie zawsze byli w stanie całkowicie wypełnić swą odpowiedzialność, lecz przez swe oddanie i poświęcenie poszerzali fundament, na którym następne pokolenia mogły budować więź serca z Bogiem. W opatrzności odnowy y fundament ten jest nazwany zasługami wieków. Zasługi wieków rosły proporcjonalnie do fundamentu serca — fundamentu budowanego przez proroków, mędrców i prawych ludzi, którym przyszło żyć przed nami.

둘째로, 창조원리(創造原理)에 의하면 하나님의 책임분담(責任分擔)으로서 창조인간은 그 자신의 책임분담으로서 하나님이 주신 말씀을 믿고 실천하게 될 때 비로소 완성하도록 창조되어 있는 것이다. 그러므로 부활섭리(復活攝理)를 하시는 데 있어서도 하나님의 책임분담으로서의 섭리를 위한 말씀있어야 하고, 거기에 타락인간이 그 자신의 책임분담으로서 그 말씀을 믿고 실천해야만 그 뜻이 이루어지게 되어 있는 것이다.

Po drugie, z Zasady Stworzenia wynika, że istnieje odpowiedzialność boska i odpowiedzialność ludzka. Odpowiedzialnością Boga było stworzyć istoty ludzkie i dać im Swoje Słowo, podczas gdy odpowiedzialnością człowieka było osiągnąć doskonałość poprzez wiarę i życie zgodne z tym Słowem. Ta sama zasada ma swe zastosowanie w opatrzności zmartwychwstania: odpowiedzialnością Boga jest dać nam Swoje Słowo i prowadzenie, ludzką zaś przyjąć Je, wierzyć, praktykować i wypełnić opatrzność.

셋째로, 창조원리에 비추어 볼 때 인간영인체(靈人體)는 육신을 터로 하여서만 성장하여 완성되도록 창조되었다. 따라서 복귀섭리(復歸攝理)에 의한 영인체의 부활도 역시 지상육신생활중심하고서만 이루어지게 되어 있다.

Po trzecie, z Zasady Stworzenia wynika, że e duch człowieka może wzrastać do doskonałości jedynie za pośrednictwem osoby fizycznej. Ta sama zasada znajduje swe zastosowanie w opatrzności zmartwychwstania. Zmartwychwstanie ducha może nastąpić jedynie poprzez życie na ziemi.

넷째로, 인간창조원리를 따라 성장기간(成長期間)의 질서적인 3단계를 거쳐서 완성하도록 창조되었다. 그렇기 때문에 타락인간에 대한 부활섭리도 그 섭리기간(攝理期間)의 질서적인 3단계를 거쳐서야 완성하게 되어 있는 것이다.

Po czwarte i zgodnie z Zasadą Stworzenia, człowiek może osiągnąć doskonałość przechodząc przez trzy ustalone etapy wzrastania. Podobnie opatrzność zmartwychwstania upadłych ludzi. Może być wypełniona w trakcie następujących po sobie trzech etapów, które mają swe odbicie w trzech etapach opatrzności odnowy.

W jaki sposób Bóg prowadzi zmartwychwstanie?Ⅱ. 지상인에 대한 부활섭리

2.2 Opatrzność zmartwychwstania ludzi żyjących na ziemi


1. 부활기대섭리

2.2.1 Opatrzność tworzenia fundamentu dla zmartwychwstania

하나님은 아담가정에서부터 부활섭리를 하기 시작하셨다. 그러나 그 뜻을 받들고 나선 인물들이 책임분담을 완수하지 못함으로써 그 섭리는 연장되어 나오다가, 2천년 후에 믿음의 조상 아브라함을 찾아 세움으로부터 비로소 그것이 이루어지기 시작하였던 것이다. 따라서 아담으로부터 아브라함에 이르기까지의 2천년 기간결과적으로 다음 시대에 들어 부활섭리를 하실 수 있는 그 기대를 조성한 시대가 되었다. 그러므로 이 시대를 부활기대섭리시대(復活基臺攝理時代)라고 한다.

Bóg rozpoczął opatrzność wskrzeszania upadłego człowieka już w rodzinie Adama. Opatrzność ta ulegała jednakże przedłużeniu, ponieważ wybrani dla spełnienia Woli Boga ludzie nie wypełniali danej im odpowiedzialności. Dwa tysiące biblijnych lat później Bóg powołał Abrahama, by stał się „ojcem wiary”, i dzięki niemu Boża Wola zaczęła się wypełniać. W trakcie tego trwającego dwa tysiące lat biblijnego okresu od Adama do Abrahama doszło do ustanowienia fundamentu, na którym Bóg mógł rozpocząć swoją opatrzność zmartwychwstania w następnej epoce. Ten wstępny okres jest nazywany epoką opatrznościowego budowania fundamentu dla zmartwychwstania.2. 소생부활섭리

2.2.2 Opatrzność zmartwychwstania na poziomie kształtowania

부활섭리(復活攝理)가 이루어지기 시작한 아브라함 때로부터 예수님에 이르기까지의 2천년 기간소생부활섭리(蘇生復活攝理)를 해 나오셨다. 따라서 이 시대소생부활섭리시대(蘇生復活攝理時代)라고 한다.시대있어서의 모든 지상인들은 하나님소생부활섭리에 의한 시대적인 혜택을 받을 수 있었다. 그리고 소생부활섭리하나님이 이 시대섭리를 위하여 주셨던 구약(舊約)의 율법(律法)의 말씀인간이 믿고 행함으로써 그 책임분담(責任分擔)을 완수하여 의로움을 받도록 섭리하셨던 것이다. 그러므로시대를 행의시대(行義時代)라고도 한다.

W ciągu dwóch tysięcy lat od Abrahama do Jezusa Bóg prowadził opatrzność zmartwychwstania, której celem było wyniesienie człowieka do zmartwychwstania na poziomie kształtowania. Dlatego ten przedział dziejowy jest nazywany epoką opatrzności zmartwychwstania na poziomie kształtowania. Wszyscy ludzie żyjący w tym czasie mogli korzystać, dzięki Bożemu dziełu zmartwychwstania, z zasług wieków na poziomie kształtowania. W epoce tej Bóg przekazał ludziom Prawo Starego Testamentu. Człowiek wierząc i żyjąc według Prawa mógł wypełnić swoją odpowiedzialność i zostać przez Boga poczytanym za usprawiedliwionego. Dlatego epoka ta została również nazwana epoką usprawiedliwienia poprzez uczynki.

시대있어서의 인간들은 율법을 행함으로 말미암아 그의 영인체육신을 터로 하여 소생부활을 함으로써 영형체(靈形體)를 이룰 수 있었다. 그리고 지상에서 영형체를 이룬 인간들이 육신을 벗으면 그 영인체는 영형체급의 영계에 가서 살게 되는 것이다.

Ludzie, którym przyszło żyć w tym okresie opatrznościowym, poprzez praktykowanie Prawa w codziennym życiu mogli zmartwychwstać duchowo do poziomu kształtowania, stając się duchami ukształtowanymi. Ci, którzy za życia osiągnęli poziom duchów ukształtowanych, po śmierci przechodzili do świata duchowego na tym samym poziomie.3. 장성부활섭리

2.2.3 Opatrzność zmartwychwstania na poziomie wzrastania

예수님이 십자가(十字架)에 돌아가심으로 말미암아 부활섭리는 그 완성을 보지 못하고 재림기(再臨期)까지 연장되었다. 그리하여 이와 같이 연장된 2천년 기간은 영적 구원에 의하여 장성부활섭리(長成復活攝理)를 해온 시대이므로, 이 시대장성부활섭리시대(長成復活攝理時代)라고 한다.시대있어서의 모든 지상인들은 하나님장성부활섭리에 의한 시대적인 혜택을 받는 것이다. 그리고 장성부활섭리하나님이 이 시대섭리를 위하여 주셨던 신약(新約)의 말씀인간이 믿음으로써 그 책임분담(責任分擔)을 완수하여 의로움을 받도록 섭리하시는 것이다. 그러므로시대를 신의시대(信義時代)라고도 한다.

Z powodu ukrzyżowania Jezusa proces zmartwychwstania nie został zakończony, a jego dopełnienie zostało przesunięte do czasu Powtórnego Przyjścia. Tak więc od śmierci Jezusa przez następne dwa tysiąclecia Bóg kontynuował opatrzność wskrzeszania ludzi do poziomu wzrastania przez zbawienie duchowe. Zatem okres ten jest nazywany epoką opatrzności zmartwychwstania na poziomie wzrastania. Wszyscy ludzie żyjący w tej epoce mogli korzystać z dobrodziejstw zasług wieków stosownie do zmartwychwstania etapu wzrastania. Człowiek tej epoki miał za zadanie wierzyć w dane przez Boga Słowo Nowego Testamentu, tylko tak mógł wypełnić swoją odpowiedzialność i zyskać usprawiedliwienie w oczach Boga. Z tego powodu okres ten jest również nazywany epoką usprawiedliwienia przez wiarę.

시대있어서의 인간들은 복음(福音)을 믿음으로 말미암아, 그의 영인체육신을 터로 하여서 장성부활을 함으로써 생명체(生命體)를 이루는 것이다. 이와 같이 지상에서 생명체급의 영인체를 이룬 인간들은 육신을 벗은 후에 생명체급 영계인 낙원(樂園)으로 가서 살게 되는 것이다.

Ludzie tej epoki mogli zmartwychwstać duchowo na poziomie duchów żywych, jeśli zachowywali podczas swego ziemskiego życia wiarę w Ewangelię. Te jednostki, które za życia na ziemi osiągnęły poziom duchów żywych, mogły wstąpić do Raju, sfery duchów żywych w świecie duchowym.4. 완성부활섭리

2.2.4 Opatrzność zmartwychwstania na poziomie doskonalenia

재림(再臨)하시는 예수님에 의하여 영육(靈肉) 아울러 부활하여서 부활섭리완성하는 시대완성부활섭리시대(完成復活攝理時代)라고 한다.시대있어서의 모든 지상인들은 완성부활섭리에 의한 시대적인 혜택을 받을 수 있는 것이다. 재림주님은 구약과 신약의 말씀이루시기 위한 새 말씀을 가지고 오시는 분이시다(전편 제3장 제5절 Ⅰ). 그러므로 완성부활섭리는 신·구약이루시기 위하여 주시는 새 말씀(이 말씀은 成約이라고 하는 것이 좋을 것이다)을 인간들이 믿고 또 주님을 직접 모심으로써 그 책임분담을 완수하여 의로움을 받도록 섭리하시는 것이다. 그러므로시대를 시의시대(侍義時代)라고도 한다.

Okres, w którym dzięki Panu Powtórnego Przyjścia ludzie mogą zmartwychwstać zarówno duchowo jak i fizycznie i tym samym zakończyć opatrzność zmartwychwstania, jest nazywany epoką zmartwychwstania na poziomie doskonalenia. Wszyscy żyjący w tym czasie mogą korzystać z zasług wieków stosownie do Bożego dzieła zmartwychwstania etapu doskonalenia. Powracający Chrystus przynosi Spełniony Testament (patrz Eschatologia 5.1) — Nową Prawdę, która jest wypełnieniem obietnic Starego i Nowego Testamentu. Człowiek żyjący w czasach Powtórnego Przyjścia, aby wypełnić swoją odpowiedzialność i zyskać usprawiedliwienie przed Bogiem, musi wierzyć w Spełniony Testament i służyć Panu Powtórnego Przyjścia. Dlatego okres ten nazywamy epoką usprawiedliwienia przez oddanie.

시대있어서의 인간들은 재림주님을 믿고 모심으로 말미암아 영육 아울러 완전히 부활되어 그의 영인체는 생령체(生靈體)를 이루된다. 이와 같이 지상에서 생령체를 완성인간들이 생활하는 곳을 지상천국(地上天國)이라 한다. 그리고 지상천국에서 생활하던 완성인간육신을 벗으면 생령체의 영인으로서 생령체급의 영계천상천국(天上天國)으로 가서 살게 되는 것이다.

Wierząc i służąc Panu, uczestnicząc w jego zbawczym dziele, ludzie tej epoki mogą zmartwychwstać zarówno duchowo jak i fizycznie, mogą osiągnąć poziom duchów boskich i żyć w Królestwie Niebieskim na ziemi. Kiedy doskonały człowiek żyjący w Królestwie Niebieskim na ziemi opuszcza swe ciało fizyczne, przechodzi do Królestwa Niebieskiego w świecie duchowym — sfery świata duchowego, gdzie przebywają duchy boskie.5. 천국과 낙원

2.2.5 Królestwo Niebieskie i Raj

이제까지의 기독교 신도들은 원리를 몰랐기 때문에 낙원(樂園)과 천국(天國)을 혼동해 왔다. 예수님이 메시아로서 지상강림하셨던 목적완성되었더라면 그때에 이미 지상천국이루어졌을 것이었다. 그리고 이 지상천국에서 생활하던 완성인간들이 육신을 벗고 생령체를 완성영인체(靈人體)로서 영계에 갔더라면 천상천국도 그때에 이루어졌을 것이었다. 그러나 예수님이 십자가에 돌아가심으로 말미암아 지상천국이루어지지 않았기 때문에, 지상에 생령체를 완성인간은 나타나 보지도 못하고 말았다. 따라서 오늘날까지 생령체의 영인들이 생활하도록 창조천상천국에 들어간 영인은 하나도 없다. 그렇기 때문에 천상천국은 아직도 그대로 비어 있는 것이다. 이것은 곧 그 주민이 되어야 할 인간중심삼고 보면 아직 천상천국완성되지 않았다는 이야기도 된다.

Tradycja chrześcijańska raczej mgliście wyjaśnia takie pojęcia jak Raj i Królestwo Niebieskie. Wynika to w znacznej mierze z braku zrozumienia Zasady Stworzenia. Gdyby Jezus ukończył swoją mesjańską misję, wówczas jeszcze za jego fizycznego życia powstałoby Królestwo Niebieskie na ziemi. Królestwo Niebieskie w świecie duchowym zostałoby ustanowione w tym samym czasie, mianowicie w chwili, gdy doskonali ludzie z ziemskiego Królestwa Niebieskiego zaczęliby przechodzić jako duchy boskie do świata duchowego. Jezus jednakże umarł na krzyżu i Królestwo Niebieskie na ziemi nie zostało urzeczywistnione. Nigdy też nie pojawili się ludzie, którzy osiągnęliby poziom duchów boskich. Jak dotąd żaden człowiek nie stał się obywatelem Królestwa Niebieskiego w świecie duchowym i nie przebywa w sferze, która została stworzona jako dom dla duchów boskich. Do dzisiaj Królestwo Niebieskie w świecie duchowym pozostaje puste.

그러면 어찌하여 예수님은 자기를 믿으면 천국에 들어간다고 하셨던가? 그것은 예수님이 지상에 오셨던 본래의 목적이 어디까지나 천국이루시려는 데 있었기 때문이었다. 그러나 예수님은 유대인들의 불신으로 말미암아 지상천국이루지 못하시고 십자가(十字架)에 돌아가셨다. 당시의 모든 사람들이 그렇듯 끝내 믿어 주지 않았던 그 가운데서, 자신을 믿어 준 오직 한 사람이었으며 십자가의 동반자였던 강도에게 예수님은 함께 낙원에 들어갈 것을 허락하셨던 것이다(눅 23 : 43).

Jakie jest zatem znaczenie słów Jezusa, w których zawarta jest zapowiedź, że każdy, kto w niego wierzy, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Otóż pierwotnym celem przyjścia Jezusa było ustanowienie Królestwa Niebieskiego na ziemi. Niestety Jezus umarł na krzyżu odrzucony przez ludzi, zanim zdołał ustanowić Królestwo Niebieskie. W chwili agonii Jezus obiecał łotrowi, który został ukrzyżowany po jego prawej stronie, że będzie z nim w Raju (Łk 23:43). Łotr był jedynym człowiekiem, który uwierzył w Jezusa w chwili, kiedy przez wszystkich został opuszczony.

결국 예수님은 메시아로서의 사명을 완수할 수 있는 소망적인 과정에서는 천국에 들어갈 것을 강조하셨지만, 이 뜻을 못 이루고 떠나시는 십자가의 죽음길에 임해서는 실상 낙원에 들어갈 수밖에 없게 된 사실을 표명하셨던 것이다. 낙원은 이렇듯 지상에서 예수를 믿음으로써 생명체급(生命體級)의 영인체이루어 가지고 육신을 벗고 간 영인들이 천국문이 열릴 때까지 머물러 있는 영계(靈界)를 말하는 것이다.

Z Ewangelii jasno wynika, że kiedy Jezus miał jeszcze nadzieję na wypełnienie swojej mesjańskiej misji, mówił, że ludzie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. Nie osiągnąwszy zamierzonego celu, w momencie swojej śmierci na krzyżu Jezus mógł obiecać łotrowi tylko Raj. Raj jest sferą w świecie duchowym przeznaczoną dla tych, którzy wierząc w Jezusa, podczas swego ziemskiego życia osiągnęli poziom duchów żywych. Pozostają tam, oczekując na otwarcie bram Królestwa Niebieskiego.

Opatrzność zmartwychwstania ludzi żyjących na ziemi6. 말세에 일어나는 영적인 현상

2.2.6 Zjawiska duchowe zachodzące w Dniach Ostatnich

장성기 완성급(長成期 完成級)에서 타락되었던 인간이, 복귀섭리에 의하여 소생 구약시대(蘇生 舊約時代)를 지나 장성 신약시대(長成 新約時代)의 완성급까지 복귀되어 인간 시조타락되기 전의 입장으로 돌아가는 시대말세(末世)라고 한다. 이 시대는 아담과 해와가 타락되기 직전 하나님일문일답하던 그때를 세계적으로 복귀하는 시대이므로, 지상에는 영통(靈通)하는 사람들이 많이 나타나게 되는 것이다. 말세하나님의 영(靈)을 많이 부어 주시마고 약속하셨던 것(행 2 : 17)은 바로 이러한 원리적인 근거에 의하여서만 그 이유가 해명되는 것이다.

Adam i Ewa upadli ze szczytu okresu wzrastania. Człowiek musi więc zostać odnowiony do tego poziomu przez opatrzność odnowy, przeszedłszy wcześniej przez Epokę Starego i Nowego Testamentu. Dni Ostatnie to czas, gdy ludzie powracają do poziomu duchowego, który został osiągnięty przed Upadkiem przez pierwszych przodków. Jako że nasze czasy są Dniami Ostatnimi, ludzie na całym świecie osiągają ten poziom. Adam i Ewa przed Upadkiem mogli porozumiewać się z Bogiem bezpośrednio, podobne zjawisko ma miejsce w naszych czasach i wielu ludzi porozumiewa się ze światem duchowym. Przepowiednia, że „w dniach Ostatnich wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy — sny” (Dz 2:17) może być wyjaśniona w oparciu o Zasadę.

말세에는 ‘너는 주(主)라’는 계시를 받는 사람들이 많이 나오게 된다. 그리고 흔히 이러한 사람들은 자기가 재림주(再臨主)인 줄로 알고 바른 길을 찾아가지 못하게 되는 경우가 많은데, 그 이유는 어디에 있는가?

W Dniach Ostatnich wielu ludzi otrzyma objawienie „Ty jesteś Panem”, co może wprawić ich w błędne przekonanie, że są Powtórnym Przyjściem Chrystusa. Dlaczego podobne zjawisko będzie miało miejsce?

원래 하나님인간창조하시고 그에게 피조세계(被造世界)를 주관하는 주가 되라고 축복하셨다(창 1 : 28). 그러나 인간타락으로 말미암아 이러한 하나님의 축복을 이루지 못하고 말았던 것이다. 그런데 타락인간복귀섭리에 의하여 장성기(長成期)의 완성급(完成級)까지 영적으로 복귀되어서, 아담과 해와가 타락하기 직전의 입장과 맞먹는 심령기준(心靈基準)에 달하게 되면, 하나님이 그들에게 피조세계의 주가 되라고 축복하셨던 그 입장을 복귀했다는 뜻에서 ‘너는 주라’는 계시를 주시는 것이다.

Stwarzając człowieka, Bóg dał mu prawo do panowania nad światem (Rdz 1:28). Niestety, Upadek uniemożliwił wypełnienie tego błogosławieństwa. Kiedy upadły człowiek jest duchowo odnawiany do poziomu wzrostu przez opatrzność Bożą, osiąga on ten sam poziom serca co Adam i Ewa przed Upadkiem. Ludziom znajdującym na tym poziomie Bóg daje objawienie, że są „Panem”, uznając, że osiągnęli poziom dojrzałości równy temu, jaki osiągnęli Adam i Ewa w chwili, gdy otrzymali błogosławieństwo panowania nad wszechświatem.

말세에 들어서 이와 같이 ‘너는 주라’는 계시를 받을 수 있을 정도로 신앙이 독실한 성도들은, 예수님 당시에 그의 앞길을 곧게 하기 위한 사명을 가지고 왔던 세례 요한마찬가지의 입장에 서게 된다(요 1 : 23). 따라서 그들에게도 각자가 맡은 바 그 사명분야에 있어서, 재림하실 예수님의 앞길을 곧게 해야 하는 사명이 주어져 있는 것이다. 이러한 의미에서, 그들은 각자의 사명분야에 있어 재림주님을 위한 시대적인 대신 사명자로 택함받은 사람들이기 때문에, 그들에게도 주라는 계시를 내려 주시는 것이다.

Wierni, których oddana wiara umożliwia otrzymanie w Dniach Ostatnich objawienia, że są „Panem”, zostaną postawieni w pozycji podobnej do tej piastowanej przez Jana Chrzciciela, czyli otrzymają zadanie „prostowania” Jezusowi drogi18. Ci ludzie otrzymają misję przygotowania drogi dla Pana Powtórnego Przyjścia, i każdy będzie odpowiedzialny za właściwą sobie dziedzinę. Otrzymają od Boga objawienie, że są Panem z tego względu, że mają działać jako reprezentanci Pana we właściwych sobie dziedzinach.

영통인(靈通人)들이 ‘너는 주라’는 계시를 받았을 때, 이와 같은 원리적인 사정을 알지 못하여 자기가 재림주인 것으로 잘못 알고 행동하다가는 그는 반드시 적그리스도의 입장에 서게 된다. 말세(末世)에 적그리스도가 많이 나타나리라고 예언하신 이유는 실상 여기에 있는 것이다.

Kiedy człowiek obdarzony duchową wrażliwością otrzyma objawienie, że jest Panem, powinien właściwie (tzn. zgodnie z nauką „Zasady”) zrozumieć zachodzące zjawisko. Nie powinien postępować niewłaściwie, uważając się za Pana Powtórnego Przyjścia. Osoba tak postępująca może stać się Antychrystem. Z tego też powodu Pismo Święte prorokuje, że w Dniach Ostatnich pojawi się wielu Antychrystów (I J 2:18).

영통인(靈通人)들은 모두 제각기 통하고 있는 영계(靈界)의 계위(階位)와 계시의 내용이 서로 다르기 때문에(고전 15 : 41), 피차가 상충적인 혼란 속에 빠지게 되는 것이 보통이다. 영통인들은 사실상 모두 동일한 영계를 찾아 나아가고 있는 것이지만, 그것을 대하고 있는 각자의 환경, 위치, 특성, 지능, 심령의 정도 등이 서로 다르기 때문에, 각자에게 나타나는 영계도 각각 다른 모양으로 인식되어 상충을 일으키게 되는 것이다.

Ludzie, którzy są „medium” dla świata duchowego, często popadają między sobą w konflikty, gdyż utrzymują kontakty z różnymi poziomami świata duchowego. Fakt ten sprawia, że treść otrzymywanych objawień jest często sprzeczna (I Kor 15:41). W niektórych przypadkach spirytualiści mogą mieć kontakt z tą samą sferą świata duchowego, tym nie mniej każdy z nich będzie postrzegał daną rzeczywistość na swój subiektywny sposób, ukształtowany przez posiadaną pozycję, okoliczności, charakter, potencjał intelektualny, duchowość itd. Te różnice są źródłem konfliktów pomiędzy spirytualistami.

복귀섭리(復歸攝理)의 뜻을 받들고 나아가는 사람들은 각각 섭리의 부분적인 사명을 담당하고 하나님과 종적인 관계만을 맺고 있기 때문에, 다른 영통인들과의 횡적인 관계를 알지 못하게 된다. 따라서 각자가 받들고 나아가는 하늘의 뜻이 각각 다른 것같이 여겨져서 상충역사(相衝役事)가 일어나게 되는 것이다. 더욱이 하나님은 각자로 하여금 복귀섭리목적을 달성케 함에 있어서, 그들이 제만큼 최선을 다할 수 있도록 격려하시기 위하여 ‘네가 제일이라’는 계시를 주시기 때문에 횡적인 상충을 면치 못하게 된다. 그리고 그가 맡은 부분적인 사명분야에 있어서는 사실상 그가 제일이기 때문에 이러한 계시를 내리시기도 하는 것이다.

Ludzie wnoszący swój wkład w opatrzność odnowy nie są odpowiedzialni za całokształt lecz jedynie za jej część. Koncentrując się jedynie na wertykalnej relacji z Bogiem, często nie są świadomi, jak powinna wyglądać właściwa horyzontalna relacja z ludźmi, którzy podobnie jak oni są duchowo otwarci. Często też może dochodzić między nimi do konfliktów, szczególnie kiedy Wola Boga, za którą są odpowiedzialni, jest przez każdego z nich pojmowana na swój własny sposób. Otrzymywane objawienia typu „Jesteś najlepszym ze wszystkich” mogą tylko pogłębić konflikt. Bóg daje jednakże podobne objawienia, gdyż pragnie w ten sposób zachęcić każdego do jak najlepszego wypełniania swojej misji, będącej częścią większej opatrzności. Bóg daje podobne objawienia z tego też powodu, że każdy z wybranych jest najlepiej ze wszystkich przygotowany do danej misji.

한편 독실한 신앙자들이 아담과 해와의 타락 직전의 심령기준(心靈基準)까지 성장하여 영통하게 되면, 아담과 해와가 넘지 못하고 타락한 것과 같은 시험으로 인하여 타락되기 쉬운 입장에 처하게 된다. 따라서 원리를 모르는 한 이러한 입장을 극복하기란 대단히 어려운 것이 사실이다. 오늘에 이르기까지 많은 도인(道人)들이 이 시험의 고비를 넘지 못하고 오랫동안 수도(修道)한 공적을 일조일석(一朝一夕)에 허사로 돌려보내곤 한 것은 참으로 애석한 일이라 아니할 수 없는 것이다.

Kiedy ludzie o głębokiej wierze staną się duchowo otwarci i osiągną poziom serca porównywalny do tego, jaki posiadali przed Upadkiem Adam i Ewa, wówczas mogą być poddani podobnej próbie jak ta, której Adam i Ewa nie podołali. I jeśli nie zachowają ostrożności, mogą popełnić błąd Upadku. Bez zrozumienia „Zasady” niezmiernie trudno jest stawić czoła tej pokusie. Niestety, wielu religijnych ludzi nie zdołało się jej oprzeć i tym samym w jednej chwili zniweczyło osiągnięcia zdobyte poprzez długie lata pobożności i dyscypliny.

그러면 영통인들의 이러한 혼란을 어떻게 하면 막을 수 있을 것인가? 하나님복귀섭리(復歸攝理)의 목적을 빨리 이루시기 위하여 그 섭리의 과정에 있어서 부분적인 사명을 수많은 사람들에게 분담시켜 그 개체들을 종적으로만 대하여 나오시기 때문에, 위에서 논한 바와 같이 모든 영통인들은 상호간에 횡적인 상충을 면하기 어렵게 되어 있는 것이다. 그러나 결국 역사종말기(終末期)에 이르면 그들 각자의 사명이 모두 복귀섭리의 동일한 목적을 위하여 하나님께로부터 분담되어진 것이었음을 다 함께 깨닫고, 서로 횡적인 관계를 맺음으로써 하나로 결합하여 복귀섭리의 전체적인 목적이루게 하시는 새로운 진리말씀을 주시게 되는 것이다.

W jaki sposób człowiek obdarzony duchową wrażliwością może przezwyciężyć takie problemy?By wypełnić opatrzność odnowy w krótkim okresie czasu, Bóg rozdziela różne misje pomiędzy poszczególne jednostki i niezależnie porozumiewa się z każdą z nich. Konflikty pomiędzy ludźmi obdarzonymi duchową wrażliwością są więc praktycznie nie do uniknięcia. W Dniach Ostatnich Bóg objawi Nową Prawdę, która pomoże tym wybranym zrozumieć, że powierzone im misje choć się różnią, służą temu samemu ostatecznemu Bożemu celowi. Nowa Prawda będzie skłaniać wszystkich otwartych duchowo ludzi do harmonijnej współpracy na rzecz opatrzności odnowy i do wyzbycia się natrętnego przekonania, że jedynie oni służą woli Bożej.

그때에 모든 영통인(靈通人)들은 자기 것만이 하나님의 뜻이라고 해 온 고집을 버리고, 보다 고차적이며 전체적인 진리말씀 앞에 나와 자기 자신의 섭리적인 사명과 위치를 바로 깨달아야만, 횡적인 상충에서 일어났던 지난날의 모든 혼란을 극복할 수 있는 동시에 각자가 걸어온 신앙노정(信仰路程)에 대한 유종(有終)의 미(美)를 거두게 될 것이다.

W Dniach Ostatnich wszyscy duchowo otwarci winni poszukiwać prawdy wyższej i bardziej zrozumiałej, prawdy, która pomoże właściwie pojąć piastowaną pozycję i prawdziwą naturę otrzymanej opatrznościowej misji. Jedynie wtedy będzie można przezwyciężyć zamieszanie spowodowane rozbieżnością objawień, a każdy z duchowo otwartych ludzi będzie mógł dojść do końca drogą wiary i wydać dobre owoce.7. 첫째 부활

2.2.7 Pierwsze Zmartwychwstanie

‘첫째 부활’이라 함은 하나님복귀섭리역사(復歸攝理歷史)가 시작된 이후 재림역사(再臨役事)에 의하여서 맨 처음으로 인간원죄를 벗고 창조본연의 자아(自我)를 복귀하여 창조목적(創造目的)을 이루게 하는 부활을 말하는 것이다.

W Piśmie Świętym istnieje zapowiedź tzw. „pierwszego zmartwychwstania”, czyli pierwszego w historii Bożej opatrzności dopełnienia odnowy człowieka. Zostanie ono dokonane przez Chrystusa podczas Powtórnego Przyjścia. Chrystus oczyści człowieka z grzechu pierworodnego, odnowi jego prawdziwą, pierwotną naturę i umożliwi każdemu osiągnięcie celu stworzenia.

따라서 모든 기독교 신도들의 유일한 소망은 ‘첫째 부활’에 참여하는 데 있는 것이다. 그러면 어떠한 사람들이 여기에 참여할 수 있을 것인가? 재림주님이 강림하시게 될 때, 맨 먼저 그를 믿고 모시고 따라 복귀섭리노정(復歸攝理路程)의 전체적이며 또한 세계적인 탕감조건(蕩減條件)을 세우시는 그의 일을 협조함으로써, 모든 인간에 앞서 먼저 원죄를 벗고 생령체급 영인체(生靈體級 靈人體)를 이루창조목적완성사람들이 여기에 참여하게 되는 것이다.

Choć uczestnictwo w pierwszym zmartwychwstaniu jest nadzieją wszystkich chrześcijan, w rzeczywistości będzie ono udziałem tylko tych, którzy pierwsi uwierzą i pójdą za Panem Powtórnego Przyjścia. Pomogą mu wypełnić wszystkie konieczne warunki odszkodowania na poziomie światowym i dokończyć opatrzność odnowy. Dzięki temu będą pierwszymi, którym zostanie usunięty grzech pierworodny, którzy osiągną poziom duchów boskich i zrealizują cel stworzenia.

다음에 우리성경에 표시된 14만 4천 무리라는 것은 무엇을 뜻하는 것인가 하는 사실을 알아보기로 하자.

Zastanówmy się teraz nad znaczeniem 144 tysięcy wybranych, o których mowa w Biblii (Ap 14:1-4, 7:4).

예수님이 재림하셔서 복귀섭리(復歸攝理)를 완수하시기 위하여는, 복귀섭리노정에 있어하늘 뜻을 받들고 나오다가 자기의 책임분담(責任分擔)을 완수하지 못함으로써 사탄의 침범을 당하였던 모든 성현(聖賢)들의 입장을 탕감복귀(蕩減復歸)할 수 있는 대신자들을 재림주님이 그 일대에서 횡적으로 찾아 세워 사탄세계에 대한 승리의 기대(基臺)를 닦아 놓지 않으면 아니 되는 것이다. 이와 같은 목적으로 재림주님이 오셔서 찾아 세워야 할 성도들의 그 전체 수가 바로 요한계시록 14장 1절 내지 4절과 요한계시록 7장 4절에 기록되어 있는 14만 4천 무리인 것이다.

Otóż, aby Chrystus podczas Powtórnego Przyjścia mógł wypełnić opatrzność odnowy, musi znaleźć pewną liczbę ludzi, którzy poprzez odszkodowanie odnowią błędy wszystkich świętych z przeszłości (wielu świętych w przeszłości pomimo usilnej pracy dla Woli Boga nie wypełniło swej odpowiedzialności i padło ofiarami Szatana). Mesjasz musi zatem znaleźć tych ludzi za swego życia i ustanowić podstawę zwycięstwa nad światem Szatana. Całkowita liczba świętych, których Chrystus musi znaleźć podczas Powtórnego Przyjścia, wynosi sto czterdzieści cztery tysiące.

하나님복귀섭리노정에 있어서, 가정복귀의 사명자였던 야곱은 12자식을 중심하고 출발하였고, 민족복귀를 위하여 출발하였던 모세는 12지파(支派)를 거느렸는데, 이 각 지파가 다시 12지파형으로 번식하면 144수가 된다. 세계복귀의 사명자로 오셨던 예수님은 영육(靈肉) 아울러 이 144의 수를 탕감복귀하시기 위하여 12제자를 세우셨으나, 십자가에 돌아가시게 되어 영적으로만 이것을 탕감복귀하여 나오셨다. 그러므로 사탄에게 내주었던 노아로부터 야곱까지의 종적인 12대를 횡적으로 탕감복귀하기 위하여 야곱이 12자식을 세웠던 것과 같이, 재림주님은 초림 이후 영적으로만 144지파형을 세워 나왔던 종적인 섭리노정을 영육 아울러 횡적으로 일시에 탕감복귀하시기 위하여 144의 수에 해당하는 일정한 필요수의 성도들을 찾아 세우셔야 하는 것이다.

Na jednym z etapów prowadzenia Bożej opatrzności odnowy Jakub otrzymał misję odnowy rodziny, którą rozpoczął z udziałem swoich dwanaściorga dzieci. Mojżesz, odnawiając naród, miał przy swym boku dwanaście plemion izraelskich. Zauważmy, że gdyby każde z tych plemion rozrosło się, dając początek dwunastu nowym, wówczas otrzymalibyśmy liczbę 144. Jezus przyszedłszy z misją odnowy świata pragnął (zarówno duchowo jak i fizycznie) odnowić przez odszkodowanie liczbę 144. W tym celu znalazł 12 uczniów. Niestety z powodu swej śmierci krzyżowej, mógł odnowić liczbę 144 jedynie w sensie duchowym. Jakub miał dwunastu synów, gdyż w ciągu swego życia miał odnowić poprzez odszkodowanie zagarnięte przez szatana 12 pokoleń, które żyły od Noego do jego czasów22. W ten sam sposób Chrystus w czasie Powtórnego Przyjścia musi odnowić przez odszkodowanie (zarówno duchowo i fizycznie) długą opatrznościową drogę sięgającą wstecz czasów pierwszego przyjścia Mesjasza, który odnowił liczbę 144 jedynie duchowo. By to osiągnąć, Pan Powtórnego Przyjścia musi znaleźć taką ilość wiernych, która się wiąże z liczbą 144.Ⅲ. 영인에 대한 부활섭리

2.3 Opatrzność zmartwychwstania ludzi znajdujących się w świecie duchowym


1. 영인들이 재림부활하는 이유와 그 방법

2.3.1 Cel i sposób zmartwychwstania przez powrót na ziemię ludzi w świecie duchowym

창조원리에 의하면, 인간영인체(靈人體)는 하나님으로부터 받아들이는 생소(生素)와 육신으로부터 공급되는 생력요소(生力要素)의 수수작용(授受作用)에 의하여서만 성장하도록 창조되었다. 그렇기 때문에 영인체육신을 떠나서는 성장할 수 없으며, 또한 부활(復活)할 수도 없는 것이다. 따라서 이미 지상육신생활(肉身生活)에서 완성하지 못하고 타계해 버린 영인들이 부활하기 위하여는, 지상에 재림(再臨)하여서 자기들이 지상육신생활에서 이루지 못하였던 그 사명 부분을, 육신생활을 하고 있는 지상의 성도들을 협조하여 그것을 이루게 함으로써 지상인들의 육신을 통하여 대신 이루어 맞추어야 하는 것이다. 유다서 1장 14절에 끝날에 주님과 함께 수만 성도가 임하리라고 말씀하신 이유는 여기에 있는 것이다.

Zgodnie z Zasadą Stworzenia wzrost ducha ludzkiego wymaga dwóch rodzajów pożywienia: czynników życia pochodzących od Boga i czynników witalnych otrzymywanych dzięki czynności dawania i przyjmowania z osobą fizyczną. Duch człowieka nie może wzrastać ani zmartwychwstawać w oderwaniu od swej osoby fizycznej. Osoby duchowe ludzi, którzy nie osiągnęli doskonałości podczas ziemskiego życia, mogą zmartwychwstać jedynie poprzez powrót na ziemię i wypełnienie niespełnionej wcześniej odpowiedzialności. Mogą to uczynić drogą współpracy z ludźmi na ziemi. Pomagając wiernym na ziemi w spełnieniu misji, osoby ze świata duchowego mogą równocześnie wypełnić swoją własną misję. Takie jest ukryte znaczenie biblijnego wersetu, że w Dniach Ostatnich przyjdzie Pan „z miriadami swoich świętych” (patrz Okresy 2.2). Proces ten nazywamy zmartwychwstaniem przez powrót.

그러면 영인(靈人)들은 어떤 방법으로써 지상인(地上人)으로 하여금 뜻을 이루도록 협조하는가? 지상의 성도들이 기도 및 기타 영적인 활동을 하는 가운데 영인들의 상대가 되면, 그 영인들은 재림하여서 그 지상인들의 영인체상대기준(相對基準)을 조성하여 역사하게 된다. 그리하여 그 영인들은 지상인들로 하여금 불을 받게 하고 병을 고치게 하는 등 여러 가지의 능력을 행하게 한다. 그뿐 아니라 입신상태(入神狀態)에 들어가서 영계의 사실을 보고 듣게도 하고, 혹은 계시(啓示)와 묵시(默示)에 의하여 예언을 하게도 하며, 그 심령에 감명을 주는 등 여러 면에 걸쳐 성신의 대신 역사를 함으로써, 지상인으로 하여금 뜻을 이루어 나아가도록 협조하는 것이다.

W jaki sposób osoby w świecie duchowym pomagają ludziom na ziemi wypełnić Bożą Wolę? Otóż, kiedy człowiek poprzez modlitwę, tudzież inne ćwiczenia duchowe staje się wrażliwy na przekazy świata duchowego, wówczas przebywające tam osoby duchowe zstępują, tworzą wspólną podstawę dla wzajemnej wymiany z osobą duchową tego człowieka i nawiązują z nim współpracę. Duchy wykonują różne prace: przynoszą duszy głęboką inspirację i napełniają duchowym ogniem serca żyjących na ziemi. Niektórym przekazują objawienia, innym dają moc uzdrawiania chorych, jeszcze innym dar proroctwa, czasami pomagają również wejść w stan ekstazy i postrzegać rzeczywistość świata duchowego. W tych różnorodnych dziełach osoby ze świata duchowego występują w imieniu Ducha Świętego, pomagając człowiekowi na ziemi wypełnić Wolę Boga.

Opatrzność zmartwychwstania duchów


2. 기독교를 믿고 간 영인들의 재림부활

2.3.2 Zmartwychwstanie przez powrót na ziemię duchów Izraelitów i chrześcijan


(1) 장성재림부활

2.3.2.1 Zmartwychwstanie przez powrót na ziemię na poziomie wzrastania

지상에서 율법(律法)을 지킴으로써 하나님을 열심히 섬기고 간 구약시대(舊約時代)의 영형체급 영인(靈形體級 靈人)들은, 메시아 강림 후에 전부 지상에 재림하여서 지상 성도들로 하여금 뜻을 이루어 생명체급(生命體級)의 영인체완성할 수 있도록 협조하였다. 이렇듯 재림 협조한 그 영인들도 그들의 협조를 받은 지상의 성도들과 동일한 혜택을 받아, 함께 생명체를 이루어 가지고 낙원(樂園)에 들어가게 되었던 것이다. 우리는 이것을 장성재림부활(長成再臨復活)이라고 한다.

Jeśli ludzie żyjący w epoce Starego Testamentu przestrzegali Prawa Mojżeszowego i szczerze oddawali cześć Bogu, wówczas ich osoby duchowe przeszły do sfery świata duchowego, która jest na poziomie duchów ukształtowanych. Po przyjściu Jezusa osoby duchowe z tej sfery powróciły na ziemię, by pomagać wierzącym w wypełnieniu Bożej Woli. Pomagając ludziom na ziemi osiągnąć poziom duchów żywych, osoby duchowe ludzi Starego Testamentu mogły wzrastać do tego samego poziomu, tzn. stać się duchami żywymi i przejść do Raju. Proces ten nazywamy opatrznościowym zmartwychwstaniem przez powrót na poziomie wzrastania.

이에 관한 실례를 성경 가운데 들어 보기로 하자. 마태복음 17장 3절에 엘리야영인체로서 예수님과 그의 제자들 앞에 나타난 데 대한 기록이 있는 것을 보면 엘리야는 그대로 영계에 있는 것이 확실하다. 그런데 마태복음 17장 12절을 보면, 예수님은 지상에서 생활하고 있는 세례 요한을 가리켜 엘리야라고 하신 것이다. 예수님이 이렇게 말씀하신 이유는, 엘리야세례 요한에게 재림하여 그로 하여금 자기가 지상에서 다하지 못하였던 사명까지 대신 이루도록 협조함으로써 재림부활의 목적을 달성코자 하였으므로, 사명으로 보면 세례 요한육신은 곧 엘리야육신의 대신도 되었었기 때문이다.

Przytoczmy kilka przykładów z Biblii ilustrujących to zjawisko. Eliasz ukazał się Jezusowi i jego uczniom jako osoba duchowa (Mt 17:3). Oczywiste jest zatem, że przebywał w świecie duchowym. Mimo to Jezus mówił, że Eliaszem był żyjący wówczas na ziemi Jan Chrzciciel25. Dlaczego? Otóż Jezus nazywał Eliaszem Jana, ponieważ obydwaj dzielili tę samą misję. Ciało Jana służyło Eliaszowi, a duch Eliasza zaś służył Janowi, pomagając wypełnić misję, którą sam kiedyś pozostawił nieskończoną. Na tym polegało Eliaszowe zmartwychwstanie przez powrót.

한편 마태복음 27장 52절을 보면, 예수님이 십자가에 돌아가실 때무덤에서 자고 있던 성도들이 많이 일어났다고 기록되어 있다. 이것은 흙 속에서 이미 썩어 없어져 버린 그들의 육신이 다시 원상대로 육신을 쓰고 일어났다는 것을 말한 것이 아니다. 그것은 어디까지나 영형체급(靈形體級)의 영인체로서 영계에 머물러 있었던 구약시대(舊約時代)의 영인들이, 예수님의 십자가 대속(代贖)의 혜택권 내에 있는 지상 성도들에게 생명체(生命體)를 이룰 수 있도록 협조함으로써, 그들을 힘입어 자기들도 함께 생명체를 이루기 위하여 영적으로 재림한 것을 보고 기록한 것에 불과하다.

W Piśmie Świętym zostało zapisane, że po śmierci krzyżowej Jezusa ciała wielu świętych powstały z grobów (Mt 27:52). To nie oznacza, że rozłożone ciała świętych zostały zrekonstruowane, aby cieleśnie zmartwychwstać. Raczej jest to opis duchowego zmartwychwstania przez powrót. Duchy wiernych Żydów zstąpiły na ziemię ze sfery duchów ukształtowanych po to, aby pomóc ludziom na ziemi uwierzyć w Jezusa, a przez to skorzystać z możliwej łaski odkupienia przez krzyż i osiągnąć poziom duchów żywych. Czyniąc to, duchy wiernych z przeszłości także mogły przejść do sfery duchów żywych.

만일 성경의 문자대로 구약시대의 영인(靈人)들이 무덤에서 육신을 쓰고 다시 일어났다고 하면, 그들은 반드시 예수님이 메시아라는 사실을 증거하였을 것이니, 무덤에서 일어난 성도(聖徒)들이 증거하는 예수님을 메시아로 믿지 않을 유대인이 어디 있었을 것인가? 그리고 이러한 성도들에 관한 사적은 반드시 성서에 남아 있을 것이다. 그러나 그들이 무덤에서 일어났다는 사실밖에는 아무런 기록도 남아 있지 않다. 이것으로 미루어 보아도 무덤에서 일어났다고 기록되어 있는 그 성도들은 영안(靈眼)이 열린 신도들만이 잠깐 동안 볼 수 있었던 영인들이었다는 것을 알 수 있다.

Gdyby święci powstali z grobów w dosłownym znaczeniu, wtedy z pewnością daliby świadectwo o Jezusie. Kto w takim przypadku śmiałby Jezusa odrzucić? Poza tym zjawisko podobnej rangi z pewnością zostałoby opisane w Biblii, tymczasem za wyjątkiem cytowanej niejasnej informacji o zmartwychwstaniu ciał świętych nic więcej nie posiadamy. Należy więc przyjąć, że było to krótkotrwałe zjawisko duchowe, postrzegalne jedynie przez zmysły ludzi duchowo otwartych.

예수님의 십자가의 대속에 의하여서 갈 수 있는 낙원에 비교해 볼 때, 구약시대의 영인들이 머물러 있던 곳은 보다 어둡고 괴로운 세계이기 때문에 이것을 무덤이라고 하였던 것이다.

W porównaniu z Rajem, do którego mogli wejść ludzie dzięki łasce odkupienia przez krzyż, sfera przebywania świętych Starego Testamentu była ciemna i żałosna; dlatego została określona mianem „grobu”.(2) 완성재림부활

2.3.2.2 Zmartwychwstanie przez powrót na ziemię na etapie doskonalenia

신약시대(新約時代)에 지상에서 예수님을 믿고 낙원으로 간 생명체급(生命體級)의 영인들은 메시아가 재강림(再降臨)하신 후 전부 지상에 재림하게 된다. 그리하여 그 영인들은 지상의 성도들로 하여금 재림하신 예수님을 믿고 모시어 생령체급(生靈體級)의 영인체완성할 수 있도록 협조함으로써, 그들도 동일한 혜택을 받아서 생령체(生靈體)를 이루게 되는 것이다. 그리하여 이 지상의 성도들이 육신을 벗고 천국으로 들어가게 될 때에 그 영인들도 그들과 함께 천국으로 들어가게 되는 것이다. 이러한 부활섭리완성재림부활섭리(完成再臨復活攝理)라고 한다.

Duch człowieka Epoki Nowego Testamentu, który za swego życia na ziemi wierzył w Jezusa, mógł osiągnąć poziom duchów żywych i po śmierci wstąpić do Raju. W czasie Powtórnego Przyjścia duchy z tej sfery powrócą na ziemię, by pomagać wiernym przyjąć powracającego Chrystusa i pójść za nim. Pomagając ludziom osiągnąć poziom duchów boskich, mogą wraz z nimi otrzymać tą samą korzyść i stać się duchami boskimi. Kiedy żyjący na ziemi święci przejdą w świecie duchowym do Królestwa Niebieskiego, przejdą tam również współpracujące z nimi duchy. Ten opatrznościowy proces nazywa się zmartwychwstaniem przez powrót na ziemię na etapie doskonalenia.

이와 같은 섭리를 두고 볼 때에, 영인들이 지상인들을 협조하는 것은 말할 것도 없고 결과적으로 보아 지상인들도 영인들의 부활역사(復活役事)를 협조한다는 사실을 우리는 또한 알 수 있게 되는 것이다.

Z punktu widzenia opisanej opatrzności zmartwychwstanianie tylko duchy ludzi zmarłych pomagają żyjącym na ziemi; również ludzie na ziemi uczestniczą w zmartwychwstaniu duchów ludzi zmarłych.

히브리서 11장 39절 이하에 이 사람들(구약시대 성현들)이 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속(천국 들어가는 허락)을 받지 못하였으니 이는 하나님우리(지상인)를 위하여 더 좋은 것(천국)을 예비하셨은즉 우리(지상인)가 아니면 저희(영인들)로 온전함(천국인)을 이루지 못하게 하려 하심이니라고 기록된 말씀은, 결국 위에서 설명한 사실을 실증하는 것이라고 하겠다. 즉 이 구절은 영계(靈界)에 있는 모든 영인들은 지상인의 협조를 받지 않고서는 완성할 수 없다는 원리를 증거한 것이다. 마태복음 18장 18절에 기록된 바 무엇이든지 너희(지상 성도)가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라고 하신 말씀도, 결국 지상 성도들이 풀어 주지 않으면 영인들에게 맺혀진 것이 풀리지 않는다는 것을 밝히신 것이었다.

W Biblii znajduje się następujący fragment: A ci wszyscy[święci Starego Testamentu], choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy [pozwolenia na wejście do Królestwa Niebieskiego], gdyż Bóg, który nam [ludziom na ziemi] lepszy los zgotował [Królestwo Niebieskie] nie chciał, aby oni [duchy] doszli do doskonałości [do Królestwa Niebieskiego] bez nas (Hbr 11:39–40). Powyższy werset dokładnie ilustruje zmartwychwstanie poprzez powrót na ziemię, wyjaśniając, że ludzie ze świata duchowego nie mogą osiągnąć doskonałości bez współpracy i współudziału ludzi żyjących na ziemi. Słowa Jezusa: „wszystko, co zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 18:18). również wskazują, że to co jest „związane” w duchach najpierw musi zostać rozwiązane przez ludzi na ziemi.

이와 같이 영인(靈人)들은 지상의 성도들에게 재림(再臨)하여서 그를 협조함으로써만 부활(復活)하도록 되어 있기 때문에, 마태복음 16장 19절에서 보는 바와 같이 천국문의 열쇠를 지상 성도들의 대표로 베드로에게 주시어 그로 하여금 천국문을 지상에서 열도록 하셨던 것이었다.

Duchy mogą zmartwychwstać jedynie wtedy, gdy zstąpią, by przyłączyć się do współpracy z wiernymi na ziemi. Z tego powodu Jezus przekazał klucze do bramy Królestwa Niebieskiego Piotrowi, reprezentującemu wiernych na ziemi, aby mógł on otworzyć bramy Królestwa Niebieskiego właśnie na ziemi (Mt 16:19).

Etapy zmartwychwstania duchów


3. 낙원 이외의 영인들의 재림부활

2.3.3 Zmartwychwstanie przez powrót na ziemię duchów przebywających poza rajem

먼저 기독교(基督敎) 이외의 타종교(他宗敎)를 믿고 간 영인들은 어떻게 하여서 재림부활(再臨復活)하는가를 살펴보기로 하자. 인간들끼리 어떠한 목적을 공동으로 이루려면 반드시 서로 상대기준(相對基準)이 조성되어야 하는 것과 같이, 지상 인간과 영인들도 공동으로 복귀섭리(復歸攝理)의 한 목적이루기 위하여는 서로 상대기준을 조성하지 않으면 아니 된다. 그러므로 부활을 위하여 재림하는 영인들은, 자기들이 지상에 생존하였을 때에 신봉(信奉)하였던 것과 같은 종교를 믿고 있는 지상인 중에서 그 대상이 될 수 있는 신도를 택하여 가지고 그에게 재림한다. 그리하여 복귀섭리목적이루어 나갈 수 있도록 그들을 협조함으로써 마침내 그들과 동일한 혜택을 받게 되는 것이다.

Istnieje kilka kategorii duchów przebywających poza rajem, a każda z nich ma dostępną drogę do zmartwychwstania przez powrót na ziemię. Najpierw zastanówmy się nad zmartwychwstaniem duchów ludzi zmarłych, którzy za życia byli wyznawcami religii innych niż chrześcijaństwo. Aby dwoje ludzi mogło współpracować w imię wspólnego celu, wcześniej muszą stworzyć wspólną płaszczyznę współpracy. Wspólna podstawa potrzebna jest również w przypadku opatrznościowej współpracy ludzi żyjących na ziemi z duszami zmarłych. Dlatego dusze zmarłych powracające w celu zmartwychwstania szukają partnerów pośród żyjących na ziemi wyznawców tej samej religii. Gdy dana dusza znajduje właściwą osobę, zstępuje do niej by ją prowadzić. Kiedy pomoże jej zrealizować cel opatrzności odnowy, wówczas otrzymuje wraz z nią tę samą korzyść.

둘째로는, 지상에서 종교생활은 하지 않았으나 양심적으로 살다 간 선영인(善靈人)들은 어떻게 재림부활하는가를 알아보기로 하자. 원죄(原罪)를 벗지 못한 타락인간 중에는 절대적인 선인(善人)은 있을 수 없는 것이다. 그렇기 때문에 여기에서 선령(善靈)이라고 하는 것은 악성(惡性)보다 선성(善性)을 조금이라도 더 많이 가지고 있는 영인들을 말하는 것이다. 이러한 선영인들은 지상의 선인들에게 재림하여서, 그들로 하여금 하나님복귀섭리목적을 이룰 수 있도록 협조함으로써 마침내 그들과 동일한 혜택을 받게 된다.

Zastanówmy się teraz nad tym, jak przebiega zmartwychwstanie przez powrót na ziemię w przypadku dusz ludzi, którzy prowadzili na ziemi życie zgodne z własnym sumieniem, lecz nie wyznawali żadnej religii. Nikt spośród całej upadłej ludzkości nie ucieleśnia doskonałego dobra, ponieważ nikt nie przezwyciężył w sobie obciążenia spowodowanego grzechem pierworodnym. Dlatego pod pojęciem dobrej duszy rozumiemy duszę, w której jest więcej dobra niż zła. Dobre dusze zstępują do ludzi na ziemi, współpracują i pomagają żyjącym na ziemi wypełnić cel Bożej opatrzności odnowy. W rezultacie tej współpracy dusze zmarłych otrzymują taką samą korzyść, jak ludzie, którym udzielały pomocy.

셋째로는, 악영인(惡靈人)들은 어떻게 재림부활하는가를 알아보자. 마태복음 25장 41절에 마귀와 그 사자라고 한 말이 있다. 이 사자(使者)는 바로 마귀의 사주를 받아 움직이는 악영인체(惡靈人體)를 말하는 것이다. 세칭 유령(幽靈)이라고 하는 정체불명의 영물(靈物)은 바로 이러한 악영인체들을 말한다. 그런데 이러한 악령들도 역시 재림하여 가지고 시대적인 혜택을 받게 되는 것이다.

Rozważmy teraz trzecią kwestię, mianowicie zmartwychwstanie przez powrót na ziemię dusz ludzi złych. W Biblii czytamy o duszach ludzi „przeklętych”, które wydane zostaną na pastwę „wiecznego ognia, przygotowanego diabłu i jego aniołom” (29 Mt 25:41). Zwrot „jego aniołowie” odnosi się do dusz złych ludzi, którzy pozostają pod kontrolą Szatana. Istoty duchowe, znane powszechnie jako demony, a których właściwości i pochodzenie są często niejasne, to nikt inny jak tylko dusze ludzi złych. Otóż, nawet dusze złych ludzi mogą korzystać z zasług wieków i uczestniczyć w procesie zmartwychwstania poprzez powrót na ziemię.

그러나 악영인들의 역사(役事)가 모두 다 재림부활의 혜택을 받을 수 있는 결과를 가져오는 것은 아니다. 그 역사결과적으로 하나님이 벌로써 지상인의 죄를 청산하려 하셨던 것에 대한 탕감조건(蕩減條件)으로 세워졌을 때 비로소 그 악영인들은 재림부활의 혜택을 받게 되는 것이다. 그러면 악령의 역사가 어떻게 하늘을 대신하여 심판의 행사를 한 결과를 가져올 수 있을 것인가?

Jednakże nie każda działalność daje im możliwość zmartwychwstania, lecz tylko taka, która polega na wymierzaniu kary ludziom na ziemi. Kara ta ma pomóc zapłacić odszkodowanie za błędy, które w przeszłości zniweczyły wysiłki Boga, prowadzące do uwolnienia człowieka od grzechów. Aby dokładniej wyjaśnić jak działalność złych duchów może być instrumentem Bożego sądu, posłużmy się następującym przykładem.

여기에 실례를 하나 들어 보자. 이제 복귀섭리(復歸攝理)의 시대적인 혜택으로 말미암아 가정적인 혜택권으로부터 종족적인 혜택권으로 옮겨질 수 있는 한 지상인(地上人)이 있다고 하자. 그러나 이 사람에게 자기 자신이나 혹은 그 선조가 지은 어떠한 죄가 남아 있으면, 그에 해당하는 어떠한 탕감조건(蕩減條件)을 세워 그 죄를 청산하지 않고서는 종족적인 혜택권으로 넘어갈 수 없게 되어 있는 것이다. 이때에 하늘은 악영인(惡靈人)들로 하여금 그 죄에 대한 벌로서 이 지상인에게 고통(苦痛)을 주게 하는 역사를 하게 하신다. 이런 경우 이 지상인이 그 악영인들이 주는 고통을 감수하고 잘 넘어가면, 이것을 탕감조건으로 하여 그는 가정적인 혜택권으로부터 종족적인 혜택권으로 들어가게 되는 것이다. 이때에 그에게 고통을 주었던 악영인도 그에 해당하는 혜택을 받게 된다. 이렇게 하여서 복귀섭리시대적인 혜택에 의하여 가정적인 혜택권에서 종족적인 혜택권으로, 여기에서 더 나아가 민족적인 것으로, 나중에는 세계적인 것으로 점차 그 혜택의 범위를 넓혀 나아가는 것이다. 그리하여 새로운 시대적인 혜택권으로 넘어갈 때마다, 그 섭리를 담당한 인물은 반드시 그 자신이나 혹은 그 선조들이 지은 죄에 대한 탕감조건을 세워서 그것을 청산하지 않으면 아니 된다.

Wyobraźmy sobie człowieka, który w oparciu o zasługi wieków może wznieść się do wyższego, bardziej korzystnego poziomu, np. z poziomu indywidualnego na poziom rodzinny. Gdy ciąży na nim grzech, nie może się on przenieść do sfery większej korzyści, dopóki nie zrekompensuje owych błędów z przeszłości. I tak osoba, która chce przejść wyżej, ze sfery rodziny do sfery rodu, musi zapłacić zarówno za grzechy własne i przodków. W podobnym przypadku Bóg może zezwolić złym duszom dręczyć i poddawać rozmaitym próbom taką osobę, aby w ten sposób mogła odpokutować za grzechy. Jeżeli dana osoba z wdzięcznością zniesie i przezwycięży zadawane przez złe dusze cierpienia i udręki, wówczas pomyślnie zapłaci odszkodowanie, a to da jej prawo wejść do wyższej, bardziej korzystnej sfery na poziomie rodu. Złe duchy, które poddawały ją prześladowaniom, odniosą taką samą korzyść. Opatrzność odnowy rozszerza się od poziomu rodziny do poziomu rodu, narodu i świata w oparciu o zasługi wieków Kiedykolwiek ludzkość chce się wznieść na wyższy poziom, osoba, która prowadzi opatrzność, musi wypełnić warunek odszkodowania potrzebny dla usunięcia grzechów popełnionych przez siebie i swoich przodków.

그리고 이렇게 악령(惡靈)들의 역사(役事)로써 지상인의 탕감조건을 세우게 하는 경우 거기에는 다음과 같은 두 가지의 방법이 있다.

Złe dusze mogą na dwa sposoby pomagać człowiekowi na ziemi zapłacić potrzebne odszkodowanie za grzechy własne i przodków.

첫째로는, 악영인(惡靈人)으로 하여금 직접 그 지상인(地上人)에게 접하여 역사하게 함으로써 그 지상인이 스스로 청산해야 할 죄에 대한 탕감조건(蕩減條件)을 세워 나아가게 하는 방법이다. 둘째로는 그 악영인이 어떤 지상인에게 직접 역사하려는 것과 동일한 정도의 범죄를 행하려는 다른 지상의 악인(惡人)에게 그 악영인을 재림하게 하여서, 그 악인으로 하여금 실체로써 그 지상인에게 악의 역사를 하게 함으로써, 그 지상인이 스스로 청산해야 할 죄에 대한 탕감조건을 세워 나아가게 하는 방법이다.

Mogą one albo bezpośrednio atakować osobę, która płaci odszkodowanie za grzechy, albo pośrednio — zstępując na podobną sobie złą osobę na ziemi. W tym drugim przypadku złe dusze wpływają na złego człowieka na ziemi, by ten prześladował osobę podejmującą wysiłek spłaty odszkodowania.

이러한 경우 그 지상인이 이 악령의 역사를 당연한 것으로서 기쁘게 받아들이게 되면 그는 자기나 혹은 그의 선조가 지은 죄에 대한 탕감조건을 세우게 되므로, 그 죄를 청산하고 새 시대혜택권 내로 넘어가게 되는 것이다. 이렇게 되면 악영인들의 역사하늘을 대신하여 지상인의 죄에 대한 심판의 행사를 한 결과가 되기 때문에, 그 역사로 말미암아 이 악영인들도 그 지상인과 같은 혜택을 받아 새 시대혜택권으로 넘어가게 되는 것이다.

W każdym z tych przypadków, jeżeli człowiek chętnie i z wdzięcznością będzie znosił działania złego ducha, to w efekcie spłaci odszkodowanie za grzechy własne i przodków. Popełnione grzechy zostaną wtedy usunięte, a dana jednostka może skorzystać z dobrodziejstw nowej epoki. W ten sposób działanie złych dusz może stać się instrumentem Bożego sądu i kary za grzechy. Złe dusze są uprawnione do korzystania ze zdobyczy nowej opatrznościowej epoki w tym samym stopniu co żyjący na ziemi.

Zmartwychwstanie duchów przebywających poza rajemⅣ. 재림부활로 본 윤회설

2.4 Teoria reinkarnacji w świetle Zasady Zmartwychwstania przez powrót na ziemię

하나님복귀섭리(復歸攝理)는 그 전체적인 목적완성하시기 위하여 각 개체를 부르시어 그 개체에 적합한 사명을 분담시켜 나오셨다. 그리고 인간은 이 사명을 계속적으로 그와 동일한 형의 개체에로 전승하면서, 유구한 역사기간을 두고 그 분담된 사명 분야를 점차적으로 완수하여 내려왔던 것이다.

Aby do końca wypełnić cel opatrzności odnowy, Bóg powołał wiele osób, powierzając każdej odpowiednią dla niej misję. Ci ludzie przekazywali powierzoną misję swym następcom, ludziom, z którymi łączyło ich podobieństwo charakteru, okoliczności działania itp. Można więc stwierdzić, że aby jakakolwiek przekazana przez Boga opatrznościowa misja mogła zostać wypełniona, nad jej realizacją pracowało wielu ludzi.

그런데 복귀섭리는 개인에서 출발하여 가정민족을 거쳐 세계를 넘어 천주(天宙)까지 복귀하여 나아가는 것이다. 그렇기 때문에 개체에 맡겨진 사명은 비록 부분적인 것이라 할지라도, 그 형은 개인형에서 시작하여 가정민족세계의 각 형으로 그 범위를 넓혀 내려오는 것이다. 성서에서 그 예를 들면 아브라함은 개인형 또는 가정형이었고 , 모세는 민족형이었으며, 예수님은 세계형이었다.

Opatrzność odnowy rozpoczyna się od jednostki, następnie rozszerza się na rodzinę, naród i świat, po czym ostatecznie ogarnia i odnawia całe niebo i ziemię. Misje powierzone przez Boga poszczególnym jednostkom, choć stanowią jedynie część większej całości, także rozwijają się według powyższego wzoru. Każda misja rozpoczyna się na poziomie jednostki, po czym obejmuje swoim zasięgiem poziom rodziny, narodu i świata. Studiując Biblię, widzimy jak misja rozpoczęta przez Abrahama na poziomie jednostki i rodziny, została przekazana Mojżeszowi na poziomie narodu i Jezusowi na poziomie świata.

그런데 지상에서 자기의 사명을 다하지 못하고 간 영인(靈人)들은, 각각 자기들이 지상에서 맡았던 것과 같은 사명을 맡은 동형(同型)의 지상인에게 재림하여서 그 뜻이 이루어지도록 협조하는 것이다. 이때에 그 협조를 받는 지상인은 자기 자신의 사명도 이루어 나아가는 동시에 자신을 협조하는 영인의 사명까지도 대신 이루어 주는 것이 되기 때문에, 사명을 중심하고 보면 그 지상인의 육신은 그를 협조하는 영인의 육신이 되기도 하는 것이다. 이와 같이 되면 그 지상인은 그를 협조하고 있는 영인의 재림자(再臨者)가 되는 것이므로, 그 지상인은 흔히 그를 협조하는 영인의 이름으로 대칭(代 稱)되곤 하는 것이다. 여기에서 그 지상인은 흔히 그 영인이 윤회환생(輪廻還生)한 실체인 것같이 나타나게 되는 것이다.

Dusze zmarłych, którzy za życia na ziemi nie zdołali wypełnić powierzonej im misji, muszą powrócić do żyjących na ziemi, którzy mają do wypełnienia podobny rodzaj misji. Kiedy dusza zmarłego pomaga osobie na ziemi spełnić Wolę Boga, wówczas osoba na ziemi wypełnia nie tylko swoją misję, lecz także misję wspierającej ją duszy. Patrząc poprzez pryzmat misji, ciało człowieka na ziemi służy równocześnie jako ciało fizyczne dla duszy zmarłego. W tym też sensie możemy mówić, że dany człowiek jest powtórnym przyjściem ducha zmarłego człowieka; może być nazywany imieniem zmarłego i wydawać się jego reinkarnacją.

성서에서 이에 관한 예를 들어 보면, 세례 요한엘리야의 협조를 받아서 그의 뜻을 세워 나아갔기 때문에, 그는 엘리야지상에 있을 때에 다하지 못하였던 사명까지 다해 주어야만 했었다. 따라서 세례 요한육신엘리야육신을 대신하는 것이기도 하였으므로 예수님은 세례 요한엘리야라고 하셨던 것이다(본장 제2절 Ⅲ 2).

Jan Chrzciciel — mówi Biblia — miał wypełnić misję Eliasza, której ten nie podołał za swego życia na ziemi. Jan, jako że otrzymał pomoc od Eliasza podczas swojej działalności (ciało fizyczne Jana służyło równocześnie za ciało Eliasza), został nazwany przez Jezusa Eliaszem (patrz Zmartwychwstanie 2.3.2.1).

말세(末世)에 있어세계형(世界型)의 분담 사명을 맡은 지상인들은, 각각 과거에 그와 동형의 사명을 띠고 왔다 간 모든 영인들의 책임분담(責任分擔)을 다 계승하여 완수해야 될 입장에 있다. 따라서 그 모든 영인들은 그 지상인들에게 재림하여 그를 협조함으로써, 그들이 지상에 있을 때에 다하지 못하였던 사명을 완수하게 되는 것이다. 그렇기 때문에 그 영인들의 협조를 받는 지상인은 그를 협조하는 모든 영인들의 재림자요, 따라서 그 지상인은 그 모든 영인들이 환생한 것같이 보여지는 것이다. 끝날에 자기가 재림 예수요, 미륵불이요, 석가요, 공자요, 혹은 감람나무, 혹은 생명나무라고 자처하는 사람들이 많이 나오게 되는 이유는 여기에 있는 것이다. 불교에서 윤회환생을 주장하게 된 것은, 이와 같은 재림부활(再臨復活)의 원리를 모르고 다만 그 나타나는 결과만을 보고서 판단하였기 때문이다.

W Dniach Ostatnich ci ludzie, którym zostaną powierzone misje o wymiarze światowym, muszą przejąć i wypełnić odpowiedzialność tych wszystkich dusz ludzkich, które podczas swego życia na ziemi miały do wypełnienia podobne zadania. Dusze tych zmarłych zstąpią i będą im pomagać, aby w ten sposób dokończyć swoje własne nieukończone kiedyś misje. Ludzie pracujący na ziemi będą w pewnym sensie powtórnym przyjściem pomagających im duchów, dlatego u niektórych może to rodzić przekonanie o reinkarnacji. Z tego powodu, w Dniach Ostatnich pojawią się ludzie, którzy będą twierdzić, że są powtórnym przyjściem Jezusa, Buddy, Konfucjusza, Drzewem Oliwnym czy Drzewem Życia. Hinduska i buddyjska doktryna o reinkarnacji tłumaczy to zjawisko bez zrozumienia zasady powracającego zmartwychwstania.

Teoria reinkarnacji w świetle Zasady Zmartwychwstania