Przedmowa

Tekst, który trzymają Państwo w ręku, zawiera przekaz Boskiej Zasady, nauczania Wielebnego Sun Myung Moona. Najwcześniejszy rękopis Boskiej Zasady zaginął w Korei Północnej w czasie Wojny Koreańskiej. Po przybyciu jako uchodźca do Pusan, Wielebny Moon napisał i podyktował manuskrypt zatytułowany Wolli Wonbon (Pierwotny Tekst Boskiej Zasady). Następnie duchowo prowadził Hyo Won Eu, pierwszego prezydenta Kościoła Zjednoczeniowego w Korei, w pracy nad przygotowaniem bardziej usystematyzowanego wykładu jego nauki, wzbogacając ją przykładami biblijnymi, historycznymi i naukowymi. Wielebny Moon udzielił prezydentowi Eu dokładnych instrukcji dotyczących treści tych tekstów, a także sam skrupulatnie je sprawdził. Wysiłki te zaowocowały dziełem Wolli Hesul (Wyjaśnienie Boskiej Zasady) opublikowanym w 1957 r. a następnie Wolli Kangron (Przedstawienie Boskiej Zasady), wydanym w 1966 r. Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, Wolli Kangron był tekstem zawierającym podstawowe nauczanie Wielebnego Moona.

Exposition of the Divine Principle (1996) jest nowym autoryzowanym angielskim tłumaczeniem Wolli Kangron. Pierwszego angielskiego przekładu, zatytułowanego The Divine Principle (Boska Zasada) dokonała dr Won Pok Choi w roku 1973. Dr Choi pracowała z dużą erudycją, aby wybrać właściwą terminologię i przekazać złożoną myśl tekstu. Świadoma jego świętego charakteru, postawiła sobie za cel dokonanie dosłownego tłumaczenia. Dzięki tej pracy, stworzyła ona podwaliny dla nauczania Boskiej Zasady w świecie zachodnim. Kiedy Wielebny Moon zlecił podjęcie pracy nad nowym przekładem, w uznaniu dla pionierskiej pracy dr Choi zastrzegł, aby tłumacze brali pod uwagę jej rady. Dr Choi udzieliła wielu konstruktywnych wskazówek i odegrała aktywną rolę w ulepszeniu tłumaczenia. W znacznej mierze to jej ręce wiodły ten projekt.

Pracując nad angielskim przekładem, tłumacze starali się przede wszystkim jak najwierniej oddać znaczenie koreańskiego tekstu w sposób jasny i przejrzysty dla języka angielskiego. Styl tekstu koreańskiego, starając się naśladować najwyższe formy erudycji tamtych czasów, opiera się na długich i skomplikowanych zdaniach, z licznymi przykładami zdań podrzędnych, wyrażających złożone relacje. Wydaje się niemożliwym, by wyrazić wszystkie te niuanse w zwartej, linearnej strukturze współczesnego języka angielskiego. Podczas gdy współczesny język angielski pragnie jasno wyrazić każdą myśl w jednoznacznym stwierdzeniu, ówczesny język koreański by przekazać znaczenie, często wyraża myśl w sposób luźny i dynamiczny, posiłkując się metaforą i kontekstem. W tych miejscach, gdzie dosłowne tłumaczenie w sposób niedostateczny wyrażało myśl i rozumowanie tekstu, dokonano reorganizacji porządku myśli na modłę bardziej odpowiednią dla zachodniego umysłu. Czasami odwoływano się raczej do twórczej frazeologii niż słownikowych definicji, by wydobyć podobne pojęcia, uczucia i kulturowe skojarzenia. Ponadto, Boska Zasada używa techniczną terminologię i nadaje charakterystyczne znaczenia dla pewnych potocznych słów. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, do tego tłumaczenia czerpano z powszechnego słownictwa angielskiego, starając się nie tworzyć nowych terminów teologicznych. Zatem zwykłym słowom nadano charakterystyczne znaczenia, na przykład: „odszkodowanie”, „warunek” i „podstawa”. Właściwe zrozumienie wymaga zwrócenia uwagi na ich szczególne użycie w tekście.

Czas i kontekst kulturowy tej książki stanowił kolejny problem dla tłumaczy. Została ona napisana w latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy komunizm nadal stanowił światowe zagrożenie, a chrześcijaństwo było jeszcze wciąż przekonane o swojej wyższości kulturowej i nieustającej ekspansji. Mimo, że te i inne zjawiska charakterystyczne dla tamtego okresu czasu mogły ulec zmianie w ciągu minionych dziesięcioleci, mamy jednak zachowaną pierwotną perspektywę tekstu. Boża Opatrzność cały czas posuwa się do przodu tak, jak wyjaśniono to w Boskiej Zasadzie. W pewnym sensie, ta nowa wersja stara się osiągnąć więcej niż wcześniejsze tłumaczenie. W latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy Koreę nadal odbudowywano po zniszczeniach wojny koreańskiej, wciąż był niedostatek historycznych i naukowych tekstów, które można było studiować. To utrudniało prezydentowi Eu jego wysiłki, aby użyć odpowiednie naukowe i historyczne przykłady, które posłużyły mu do pokazania jak działa Boska Zasada w przyrodzie i historii. Upoważnieni przez Wielebnego Moona, pod kierownictwem dr Choi, tłumacze oparli się na wiedzy naukowców z różnych dziedzin i poczynili minimalne, niezbędne zmiany w niektórych przykładach naukowych, historycznych i biblijnych. Niemniej jednak, w całym tłumaczeniu przestrzegano ściśle życzenia wielebnego Moona, aby spójność i czystość tekstu zostały zachowane. Ostatecznie, nowe tłumaczenie zostało dokładnie i obszernie zrecenzowane przez starszych kościoła Wielebnego Young Whi Kima i Wielebnego Chung Hwan Kwaka oraz otrzymało ich błogosławieństwo.

W ulepszonej kolorowej wersji, kolory są oparte na trzydziestej dziewiątej koreańskiej edycji Wolli Kangron, a zostały przygotowane przez Panią Gil Ja Sa Eu. Główne idee są zacieniowane na czerwono, tematy drugiego szeregu – na niebiesko, a tematy trzeciego stopnia — na żółto. Czytelnik może zrozumieć główny wątek nauczania Boskiej Zasady, w krótkim czasie, czytając tylko czerwony tekst. Czytanie razem czerwonego i niebieskiego tekstu zapewnia bogatsze ramy. Czytając wszystkie trzy kolory razem można mieć pełniejszy obraz, w tym wiele przykładów. Aby uzyskać najpełniejsze zrozumienie, tekst musi być studiowany w całości. Jednak nawet jeżeli czytamy cały tekst, fragmenty zacienione na czerwono mogą pomóc podążać za głównym tokiem rozumowania.

Przedstawienie Boskiej Zasady wyraża prawdę, która jest uniwersalna. Dziedziczy ona i opiera się na podstawowych prawdach, które Bóg objawił w żydowskich i chrześcijańskich pismach oraz obejmuje głęboką mądrość Orientu. Poprzez to tłumaczenie, mamy nadzieję, że głębokie przesłanie Boskiej Zasady może być lepiej zrozumiane w świecie zachodnim.

Zespół Redakcyjny Tłumaczenia Boskiej Zasady
Marzec 1996