Розділ 1. Принцип відновлення шляхом тангам

Мова


МісцяⅠ. 탕감복귀원리


1. 탕감복귀

1.1. Відновлення шляхом тангам

탕감복귀원리(蕩減復歸原理)에 관한 문제를 논하기 전에, 우리는 먼저 인간이 그의 타락(墮落)으로 인하여 하나님사탄 사이에서 어떠한 입장에 서게 되었는가 하는 것을 알아야 하겠다.

Перед тим як говорити про принцип відновлення шляхом тангам, нам слід зрозуміти, у якому положенні опинилися люди стосовно Бога і сатани в результаті гріхопадіння.

원래 인간 시조(始祖)가 타락하지 않고 완성되어서 하나님심정(心情)의 일체이루었더라면, 그들은 하나님만을 대하고 사는 입장에 있었을 것이었다. 그러나 그들은 타락하여서 사탄혈연관계(血緣關係)를 맺었기 때문에 사탄도 대해야 하는 입장에 서게 된 것이었다. 따라서 타락 직후 아직 원죄만이 있었을 뿐 다른 어떠한 선행(善行)도 악행(惡行)도 하지 않았던 아담해와는, 하나님도 대할 수 있고 사탄도 대할 수 있는 중간 위치에 처하게 되었었다. 그러므로 아담해와후손들도 역시 이와 같은 중간 위치에 놓여지게 된 것이다. 따라서 타락사회있어예수는 믿지 않았어도 양심적인 생활을 한 사람이면, 그는 이렇듯 중간 위치에 있는 것이므로 사탄이 그를 지옥(地獄)으로 끌어갈 수는 없다. 그러나 아무리 양심적인 생활을 한 사람이라 하더라도, 그가 예수를 믿지 않는 한 하나님도 그를 낙원(樂園)으로 보낼 수는 없는 것이다. 그러므로 이러한 영인(靈人)은 영계(靈界)에 가서도 낙원도 지옥도 아닌 중간 영계에 머물러 있게 되는 것이다.

Якби прабатьки людства не згрішили, а досягли досконалості і єдності з Богом у Шімджон, то у своєму житті вони взаємодіяли б лише з Богом. Однак через гріхопадіння вони вступили в кровний зв’язок із сатаною, наслідком якого стала їхня вимушена взаємодія також і з сатаною. Відразу після гріхопадіння, коли Адам і Єва, маючи первородний гріх, ще не встигли зробити ні добрих, ні злих учинків, вони опинилися в проміжному положенні — між Богом і сатаною, будучи пов’язаними з обома. Унаслідок цього всі їхні нащадки також перебувають у проміжному положенні. Візьмемо для прикладу людину в грішному світі, яка не вірить в Ісуса, але живе по совісті. Доки людина веде совісний спосіб життя, сатана не може затягти її в пекло; але й Бог не може відправити її в рай доти, доки вона не повірить в Ісуса. Така людина перебуває в проміжному положенні, і її дух після смерті не піде ні в рай, ні в пекло, а залишатиметься на проміжному рівні духовного світу.

그러면 이와 같이 중간 위치에 있는 타락인간(墮落人間)을 하나님어떻게 사탄으로부터 분립하시는가?

Як Бог відокремлює від сатани грішних людей, які перебувають у проміжному положенні?

사탄은 원래 혈통적인 인연을 가지고타락인간을 대하고 있기 때문에, 인간 자신하나님이 취할 수 있는 어떠한 조건세우지 않는 한 하나님은 무조건 그를 하늘편으로 복귀시킬 수는 없는 것이다. 한편 사탄도 역시 인간창조주(創造主)가 하나님이시라는 사실을 알고 있기 때문에, 타락인간 자신에게 다시 그가 침범할 수 있는 어떠한 조건이 성립되지 않는 한 이러한 인간을 무조건 취해 갈 수는 없는 것이다. 그렇기 때문에 타락인간은 그 자신이 선한 조건을 세울 때에는 하나님편으로, 악한 조건을 세울 때에는 사탄편으로 분립되는 것이다.

Сатана взаємодіє з ними на підставі встановленого кровного зв’язку. Тому доки люди не створять умову (조건, чокон), завдяки якій Бог зможе оголосити їх Своїми, у Нього немає жодної можливості відновити їх на Своєму боці. Сатана ж змушений визнати, що Бог є Творцем людей. Тому доки сатаною не знайдена умова, за допомогою якої він отримує можливість зазіхнути на людину, йому не вдається заволодіти нею. Отже, коли грішна людина виконує умови добра, вона переходить на сторону Бога, а виконуючи умови зла, людина опиняється на боці сатани.

Проміжне положення

아담가정이러한 중간 위치에 있었을 때 하나님이 그들로 하여금 제물(祭物)을 바치도록 하셨던 것은, 하나님이 그들로 하여금 제물을 뜻맞게 비치는 것으로써 복귀섭리(復歸攝理)를 하실 수 있는 입장에 설 수 있도록 하시려는 데 그 목적이 있었다. 그러나 가인아벨을 살해함으로써 도리사탄이 그들에게 침범할 수 있는 조건이 성립되었던 것이다.

Наприклад, коли сім’я Адама перебувала в проміжному положенні, Бог дав його дітям, Каїну й Авелю, можливість принести жертви належним чином, щоб сім’я Адама могла зайняти положення, яке б дало Богу змогу здійснювати Своє провидіння відновлення через неї. Однак замість цього Каїн убив Авеля, створивши умову для вторгнення сатани.

하나님타락인간들에게 예수님을 보내셨던 것도, 그들로 하여금 예수님을 믿음으로써 하늘편에 서도록 하시기 위함이었다. 그러나 그와 반대로 그들이 예수님을 믿지 않았을 때, 그대로 사탄편에 머물게 된 것은 말할 것도 없다. 예수님이 구주(救主)이신 동시에 심판주(審判主)가 되신 이유는 여기에 있는 것이다.

Бог послав грішним людям Ісуса, щоб, повіривши в нього, вони створили умову для повернення на сторону Бога. На жаль, коли Ісус прийшов, багато людей зреклися його й залишилися на боці сатани. У цьому полягає причина того, що Ісус є як Спасителем, так і суддею.

그러면탕감복귀(蕩減復歸)’란 무엇을 말하는 것인가? 무엇이든지 그 본연위치와 상태 등을 상실하게 되었을 때, 그것들을 본래의 위치와 상태에로 복귀하려면 반드시 거기에 필요한 어떠한 조건을 세워야 한다. 이러한 조건세우는 것을 ‘탕감(蕩減)’이라고 하는 것이다. 예를 들면, 상실된 명예나 직위나 건강 등을 원상대로 회복하려면, 반드시 거기에 필요노력이나 재력 등의 조건세우지 않으면 아니 된다. 또 서로 사랑하던 두 사람이 어찌되어서 미워하는 사이가 되었다고 하자. 여기에서 이들이 다시 서로 사랑하던 원상태에로 복귀하려면, 그들은 반드시 서로 사과(謝過)를 하는 등의 어떠한 조건세우지 않으면 아니 된다.

Що ж тоді означає відновлення шляхом тангам? Якщо людина втрачає своє первісне положення чи стан, вона повинна виконати певну умову для того, щоб відновити їх. Процес створення таких умов називається тангам (탕감, відкуплення). Наприклад, щоб повернути втрачену репутацію, позицію чи здоров’я, людина повинна докласти потрібних зусиль або заплатити відповідну ціну. Уявімо собі двох людей, які любили одне одного, але потім їхні стосунки зіпсувалися; вони мають створити умову примирення для того, щоб відновити любов, яку вони мали раніше.

이와 같이 타락으로 인하여서 창조본연(創造本然)의 위치와 상태를 떠나게 된 인간도 다시 그 위치와 상태에로 복귀하려면, 반드시 거기에 필요한 어떠한 조건세우지 않으면 아니 되는 것이다. 타락인간(墮落人間)이 이러한 조건을 세워서 창조본연위치와 상태에로 다시 돌아가는 것을 ‘탕감복귀(蕩減復歸)’라고 하며, ‘탕감복귀’를 위해서 세우조건을 ‘탕감조건(蕩減條件)’이라고 한다. 그리고 이처럼 탕감조건을 세워서 창조본연인간으로 복귀나아가섭리탕감복귀섭리(蕩減復歸攝理)라고 말한다.

Таким же самим чином і людям, які через гріхопадіння втратили первозданне положення й стан, необхідно виконати певну умову, перш ніж вони зможуть відновитися до цього положення й стану. Процес відновлення первозданного положення і стану шляхом створення таких умов ми називаємо відновленням шляхом тангам (탕감복귀, тангампоккві), а створену умову — умовою тангам (탕감조건, тангамчокон). Божа робота з відновлення людей до їхнього первозданного стану шляхом виконання ними умов тангам називається провидінням відновлення шляхом тангам (탕감복귀섭리, тангампокквісомні).

Відновлення через відкуплення

그러면 탕감조건은 어느 정도로 세워야 하는가? 이에 대하여 우리는 다음과 같은 세 가지를 들 수가 있다.

Як умова тангам співвідноситься з цінністю того, що було втрачене? Ми можемо відповісти на це запитання, розглянувши три типи умов тангам.

첫째는 동일(同一)한 것으로서의 탕감조건세우는 것이다. 이것은 본연위치와 상태에서 상실되었던 것과 동일한 가치조건을 세워서 원상(原狀)으로 복귀하는 것을 말한다. 예를 들면 보상(報償)이나 상환(償還)과 같은 것이 여기에 속하는 것이다. 출애굽기 21장 23절 내지 25절에 생명생명으로 눈은눈으로 이는 이로 손은 손으로 발은 발로……갚을지니라고 하신 말씀은 바로 이러한 탕감조건세우는 것을 의미하는 것이다.

До першого типу належить умова рівнозначного тангам. У цьому разі відновлення досягається шляхом створення умови тангам, яка з точки зору витрачених зусиль прирівнюється до цінності того, що було втрачене відносно первісного положення чи стану. Акти відшкодування чи компенсації є умовами тангам цього типу. У біблійному вірші: «А якщо станеться нещастя, то даси душу за душу, око за око, зуба за зуба, руку за руку, ногу за ногу…» (Вих. 21:23—25) — ідеться про цей тип умови тангам.

둘째는 보다 작은 것으로써 탕감조건세우는 경우다. 이것은 본연위치와 상태에서 상실되었던 것보다 작은 가치탕감조건을 세워 원상으로 복귀하는 것을 의미한다. 예를 들면, 어떤 채무자가 빚을 많이 졌을 때, 그 채권자의 호의로 그중 일부 소액(少額)만을 반제(返濟)함으로써 부채(負債)의 전액(全額)을 청산한 것으로 매듭을 짓는 수가 있다. 이러한 경우가 바로 여기에 해당되는 것이다.

Другий тип — умова меншого тангам, коли відновлення здійснюється шляхом створення умови тангам ціною менших витрат відносно цінності втраченого. Наприклад, дехто має великий борг, і якщо кредитор проявляє доброзичливість, пробачаючи частину боргу, тоді боржник може повернути меншу частину всієї суми, таким чином погасивши весь борг.

이와 같은 원칙에 의하여, 우리십자가의 대속(代贖)을 ‘믿는다’는 극히 작은 탕감조건을 세움으로써 예수님과 똑같은 죽음을 거쳐 다시 살았다는 구원(救援)의 큰 혜택을 받게 된다. 한편 또 우리는 몇 방울의 물을 머리에 떨어뜨려 세례(洗禮)를 받았다는 탕감조건을 세움으로써 예수님과 성신(聖神)에 의하여 중생(重生)된 입장을 복귀할 수 있는 것이다. 그런가 하면 성만찬(聖晩餐)에서 한 조각의 떡과 한 잔의 포도주를 취함으로써 우리예수님의 성체(聖體)를 먹었다는 커다란 가치혜택을 받기도 하는 것이다. 이와 같은 예는 모두 여기에 해당된다.

За цим же принципом, шляхом створення малої умови тангам, яка полягає в тому, щоб повірити в спокуту гріха через хрест, ми отримуємо набагато більшу милість спасіння: пройшовши через однакову з Ісусом смерть, воскресаємо до нового життя. Виконуючи умову тангам через хрещення водою, ми можемо духовно відродитися через Ісуса і Святий Дух. Більше того, з’ївши хліба та випивши вина на церемонії Святого Причастя, ми отримуємо безцінну милість долучитися до тіла і крові Ісуса. Усе це — приклади умов меншого тангам.

셋째는 보다 큰 것으로써 탕감조건(蕩減條件)을 세우는 경우다. 이것은 작은 가치탕감조건세우는 데 실패하였을 때보다 더 큰 가치탕감조건을 다시 세워서 원상(原狀)으로 복귀하게 되는 경우를 말한다. 예를 들면, 아브라함은 비둘기와 양과 소를 바치는 헌제(獻祭)에서 실수하였기 때문에 그의 탕감조건은 가중되어서 독자(獨子) 이삭을 제물로 바치게 되었던 것이다. 또 모세 때에는 이스라엘 민족이 40일의 정탐기간(偵探期間)을 뜻맞게 세우지 못하였기 때문에 그 탕감조건이 가중되어, 그들은 날을 해로 계수(計數)한 40년을 광야에서 표류(漂流)하지 않으면 안 되었던 것이다(민 14 : 34).

Третій тип — це умова більшого тангам. Якщо людині не вдалося повернутися до первісного положення через невдачу під час створення умови меншого тангам, то виникає необхідність в іншій умові, виконання якої, однак, досягається більшою ціною, ніж за першої спроби. Наприклад, через помилку Авраама під час принесення в жертву голуба, барана й телиці він був змушений виконати умову більшого тангам, щоб виправити невдачу: Бог звелів йому принести в жертву єдиного сина Ісака. У часи Мойсея, коли ізраїльтяни не змогли повірити Божій обіцянці та зберегти віру протягом сорока днів розвідки в Ханаанській землі, вони були змушені виконати умову більшого тангам, блукаючи в пустелі сорок років: за кожен день невдалої розвідувальної місії вони заплатили роком шляху (Чис. 14:34).

Порівняння умов відкуплення

그러면 어찌하여 탕감조건을 다시 세울 때에는 더 큰 조건을 세워야 하는가? 그것은 어떠한 섭리중심인물(中心人物)이 탕감조건을 다시 세울 때에는, 그가 세워야 할 본래의 탕감조건함께 그 앞선 인물들의 실수로 인한 탕감조건까지도 첨가하여 세우지 않으면 안 되기 때문이다.

Чому необхідна більша умова тангам, якщо вона виконується вдруге? Коли центральна особа в провидінні знову створює умову тангам, до її власної невиконаної умови обов’язково додаються невдалі умови тангам попередніх осіб.

Більша умова відкуплення

다음으로 우리가 알아야 할 것은, 탕감조건(蕩減條件)을 어떠한 방법으로 세우느냐 하는 문제다. 무엇이든지 본래의 위치와 상태로부터 떠난 입장에서 원상(原狀)으로 복귀하려면, 그것들로부터 떠나게 된 경로와 반대의 경로를 취하는 탕감조건을 세워야만 한다. 예를 들면, 이스라엘 선민(選民)들이 예수님을 미워하여 그를 십자가에 내줌으로써 벌을 받게 되었기 때문에, 그들이 그 입장으로부터 다시 구원(救援)을 받아 선민의 입장으로 복귀하기 위하여는, 앞서와는 반대로 예수님을 사랑하고 그를 위하여 스스로 십자가를 지는 자리에 나아가지 않으면 안 된다(눅 14 : 27). 기독교가 순교(殉敎)의 종교가 된 원인은 실로 여기에 있는 것이다.

Далі давайте розглянемо спосіб виконання умов тангам. Щоб відновитися у своєму первісному положенні та стані, які людина залишила, вона повинна створити умову тангам, ідучи при цьому шляхом, зворотним до ходу вчинення помилки. Наприклад, через те що обраний народ зрікся Ісуса й послав його на хрест, із метою спасіння та відновлення положення Божих обранців євреї повинні йти зворотним шляхом: любити Ісуса та добровільно нести свій хрест (Лук. 14:27). Із цієї причини християнство стало релігією мучеників.

한편 인간하나님의 뜻을 배반하고 타락함으로써 하나님을 서럽게 해 드렸으므로, 이것을 탕감복귀하기 위하여는 그와 반대로 우리하나님의 뜻을 좇아 실천함으로써 창조본성(創造本性)의 인간으로 복귀하여 하나님을 위로해 드리지 않으면 안 된다.

Крім того, люди, порушивши Божу волю і вчинивши гріхопадіння, засмутили Бога. Щоб відновити це шляхом тангам, нам слід прагнути відновлення нашої первозданної природи та втішати Бога, живучи в покорі до Його волі.

아담하나님을 버림으로 말미암아서 그 후손들이 사탄의 품속으로 들어가게 되었다. 따라서아담으로 오신 예수님이 인류사탄의 품속으로부터 하나님 앞으로 복귀시키려면, 하나님으로부터 버림받는 입장에서 오히려 하나님을 받들어 모시지 않으면 아니 되었던 것이다. 하나님십자가에 달리신 예수님을 버리셨던 것은 이러한 곡절에 기인하였던 것이다(마 27 : 46).

Через те що перший Адам залишив Бога, його нащадки були кинуті на поталу сатані. Відповідно до цього Ісус, другий Адам, в ім’я звільнення людей із рабства сатани й повернення їх до Бога повинен був служити Богу та шанувати Його, навіть коли Бог залишив його. У цьому полягає прихована причина того, що Бог залишив Ісуса на хресті (Матв. 27:46).

이러한 각도에서 보면, 한 국가의 형법도 죄를 지은 사람에게 벌을 주어서 그 국가의 안녕과 질서를 원상대로 유지하게 하기 위한 탕감조건(蕩減條件)을 세우는 법이라고 할 수 있는 것이다.

Нарешті, державні закони передбачають покарання злочинців із метою створення умов тангам, необхідних для підтримки спокою та порядку в суспільстві.

그러면 이와 같은 탕감조건은 누가 세워야 하는가? 이미 창조원리(創造原理)에서 밝힌 바와 같이, 인간자신책임분담(責任分擔)을 다하여 완성되어 가지고 천사(天使)까지도 주관해야 했던 것이다. 그러나 인간 시조는 그의 책임분담을 다하지 못하여 도리사탄주관을 받아야 할 입장에 떨어지고 말았다. 그러므로 인간사탄주관을 벗어나 사탄주관할 수 있는 입장으로 복귀하기 위하여는, 인간책임분담(人間責任分擔)으로써 그에 필요탕감조건인간 자신세우지 않으면 아니 되는 것이다.

Хто повинен виконувати умови тангам? З Принципу творення ми дізналися про те, що люди мали стати досконалими, виконавши свою частку відповідальності; у цьому разі вони отримали б право володарювати навіть над ангелами. Однак прабатьки людства не впоралися зі своєю відповідальністю і внаслідок цього опинилися в стані, підвладному сатані. Щоб позбутися його панування та відновити володарювання над ним, ми самі маємо виконати необхідні умови тангам — у цьому полягає частка відповідальності людини.

Умова відкуплення: метод? Хто?2. 메시아를 위한 기대

1.2. Основа для Месії

메시아인류의 참부모로 오셔야 한다. 그가 인류의 참부모로 오셔야 하는 이유는, 타락부모로부터 태어난 인류를 거듭나게 하여 그 원죄를 속(贖)해 주셔야 하기 때문이다(전편 제7장 제4절 Ⅰ 1). 그러므로 타락인간창조본연(創造本然)의 인간으로 복귀하기 위하여는, ‘메시아를 위한 기대’를 완성한 터 위에서 메시아를 맞아 원죄를 벗지 않으면 아니 되는 것이다.

Месія приходить як Істинний Батько людства, адже лише так він може усунути первородний гріх, давши відродження людям, народженим від грішних батьків (Христологія 4.1.1). Отже, щоб відновитися до свого первозданного стану, грішні люди мають створити основу для Месії (메시아를 위한 기대, мешіариль віхан кіде), потім прийняти Месію та позбутися первородного гріха.

그러면 타락인간이 ‘메시아를 위한 기대’를 조성하려면 어떠한 탕감조건을 세워야 하는가? 이것을 알기 위하여는, 원래 아담이 어떠한 경로에 의하여 창조목적(創造目的)을 이루지 못하게 되었던가를 먼저 알아야 한다. 왜냐하면 탕감조건본연위치와 상태를 상실하게 된 것과 반대의 경로에 의하여 세워져야 하기 때문이다.

Які умови тангам необхідно виконати, щоб створити основу для Месії? Оскільки умова тангам виконується шляхом, який повертає у зворотній бік хід утрати первісних положення й стану, нам слід зрозуміти, як повинен був діяти Адам для досягнення мети творення і як сталося, що він зазнав невдачі.

아담창조목적완성하기 위하여서는 두 가지조건을 갖추어야 했던 것이다. 첫째는 ‘믿음의 기대’를 조성하는 것이었는데, 물론 아담이 ‘믿음의 기대’를 조성하는 인물이 되어야 했었고, 그 ‘믿음의 기대’를 조성하기 위한 조건으로 선악과(善惡果)를 따먹지 말라 하신 하나님말씀을 지켜야 했던 것이다. 그리고 아담은 이 믿음조건세우는 것으로서 그의 책임분담(責任分擔)을 수행하기 위한 성장기간(成長期間)을 거쳐야만 했었다. 그런데성장기간은 수(數)로써 된 것이므로 결국기간은 수를 완성하는 기간이라고도 말할 수 있는 것이다.

Щоб досягти мети творення, Адаму необхідно було виконати дві умови. По-перше, йому належало створити основу довіри (믿음의 기대, мідиме кіде). Умовою створення такої основи було дотримання Божої заповіді не їсти плід із дерева пізнання добра і зла. Виконавши цю умову, Адам пройшов би встановлений період розвитку, який є часом, відведеним для виконання його частки відповідальності. Цей період складається з певних чисел. Відповідно, період розвитку можна розглядати як період утілення цих чисел.

한편 아담창조목적(創造目的)을 완성하기 위하여 세워야 했던 두번째의 조건은 그가 ‘실체기대(實體基臺)’를 조성하는 것이었다. 아담하나님말씀을 믿고 순종하여 그의 성장기간을 다 거침으로써 ‘믿음의 기대’를 세웠더라면, 그는 그 기대 위에서 하나님일체가 되어 ‘실체기대’를 조성함으로써 창조본성(創造本性)을 완성한 말씀완성실체(完成實體)가 되었을 것이었다(요 1 : 14). 아담이 이와 같은 완성실체가 되었을 때, 그는 비로소 하나님의 제1축복이었던 개성완성자(個性完成者)가 될 수 있었던 것이다. 아담타락하지 않았더라면 위와 같은 경로에 의하여서 창조목적완성하였을 것이므로, 타락인간도 ‘메시아를 위한 기대’를 조성하기 위하여는 그 경로에 의하여 아래와 같이 ‘믿음의 기대’를 세운 터전 위에서 ‘실체기대’를 이루어야 하는 것이다.

Другою умовою, яку мав виконати Адам, щоб утілити мету творення, було створення субстанційної основи (실체기대, шільчекіде). Після того як Адам заклав би основу довіри, зберігаючи протягом періоду розвитку віру й покору Божому Слову, йому слід було створити єдність із Богом і закласти таким чином субстанційну основу. Це означало б, що він став повним утіленням Слова (Іван. 1:14) і первозданної природи, досконалою особистістю, яка втілила Перше Боже Благословення. У такий спосіб безгрішний Адам наблизився б до втілення мети творення. Щоб установити основу для Месії, грішна людина повинна пройти такий же шлях: спочатку встановити основу довіри, а потім — субстанційну основу.

Основа довіри(1) 믿음의 기대

1.2.1. Основа довіри

아담하나님말씀을 믿지 않고 타락하였기 때문에 ‘믿음의 기대’를 세우지 못하게 되었고, 따라서 그는 말씀완성실체가 되지 못하여 창조목적을 달성할 수 없게 되었던 것이다. 그러므로 타락인간창조목적을 성취할 수 있는 기준복귀하기 위하여서는, 먼저 인간 조상이 세우지 못하였던 그 ‘믿음의 기대’를 탕감복귀(蕩減復歸)하지 않으면 아니 된다. 그리고 그 ‘믿음의 기대’를 복귀하기 위하여서는 다음과 같은 세 가지탕감조건을 세워야 하는 것이다.

Унаслідок того що Адам не зберіг віру в Боже Слово і вчинив гріхопадіння, він не зміг установити основу довіри. Відповідно, він не став досконалим утіленням Слова та не досяг мети творення. Щоб відновити рівень, на якому можливе втілення мети творення, грішні люди повинні спочатку відновити шляхом тангам основу довіри, яку не вдалося створити прабатькам людства. Щоб відновити цю основу, необхідно дотриматися трьох умов.

첫째는 그를 위한중심인물(中心人物)’이 있어야 한다. 아담이 ‘믿음의 기대’를 세우인물이 되지 못하고 타락(墮落)한 이후 오늘에 이르기까지 하나님은 ‘믿음의 기대’를 복귀할 수 있는 중심인물을 찾아 나오셨다. 타락아담가정에서 가인아벨로 하여금 제물(祭物)을 바치게 하셨던 것도 이러한 중심인물을 찾아 세우기 위함이었고, 노아, 아브라함, 이삭, 야곱, 모세, 그리고 열왕(列王)들과 세례 요한 등을 부르셨던 것도 그들을 이러한 중심인물세우시기 위함이었던 것이다.

По-перше, необхідна центральна особа (중심인물, чуншімінмуль). Від часів невдачі Адама у створенні основи довіри Бог перебував у пошуку центральних осіб, які змогли б відновити цю основу. Тому Бог доручив Каїну та Авелю принести жертви. Схожим чином Бог обирав таких людей, як Ной, Авраам, Ісак, Яків, Мойсей, царі Ізраїлю та Іван Хреститель, із метою виховання їх як центральних осіб.

둘째는 그것을 위한조건물(條件物)’을 세워야 한다. 아담은 ‘믿음의 기대’를 세우위한 조건으로 주셨던 하나님말씀을 불신함으로 인하여 잃어버렸던 것이다. 이렇게 되어 타락인간은 ‘믿음의 기대’를 복귀하기 위한 하나님말씀직접 받을 수 없는 위치에 있었기 때문에, 그 말씀대신하는 조건물필요하게 되었던 것이다.

По-друге, необхідний об’єкт для умови (조건물, чоконмуль). Втративши віру в Слово Бога, Адам утратив і саме Слово, дане йому для виконання умови з метою створення основи довіри. Унаслідок цього грішні люди втратили можливість отримати Боже Слово безпосередньо від Бога та відновити основу довіри.

그런데 타락인간만물보다 거짓된 입장에 떨어지게 되었기 때문에(렘 17 : 9), 구약 이전시대(舊約以前時代)에 있어서는 제물 또는 그 제물을 대신방주(方舟) 등의 만물조건물로 세워 가지고믿음의 기대’를 세우게 되어 있었던 것이다. 그러므로믿음의 기대’는 인간의 불신으로 말미암아 사탄의 침범을 당한 만물복귀하는 기대도 되는 것이다. 그리고 구약시대(舊約時代)에 있어서는 율법(律法)의 말씀 또는 그 말씀대신법궤(法櫃)나 성전(聖殿)이나 중심인물 등이 이 기대를 조성하기 위한 조건물이었다. 또 신약시대(新約時代)에 있어서는 복음(福音)의 말씀, 따라서말씀실체이신 예수님이 이 ‘믿음의 기대’ 조성을 위한 조건물이었던 것이다.

Тоді виникла необхідність використовувати об’єкти для умови, що замінювали б Боже Слово. Після гріхопадіння люди опустилися до такого рівня, що опинилися на положенні, нижчому за все творіння (Єр. 17:9). Отож, в епоху, що передувала появі Старого Заповіту, людина могла створити основу довіри лише шляхом принесення жертв чи їхніх відповідників, як-от ковчег, узятих зі світу творіння. Таким чином, основа довіри одночасно виконує функції основи для відновлення всього творіння, що потрапило до рук сатани через невіру людей. В епоху Старого Заповіту Слово, явлене в Мойсеєвому законі, чи представники Слова — ковчег заповіту, храм або центральні особи — були об’єктами для умови, що заміняли Слово Бога. В епоху Нового Заповіту такими об’єктами стали Слово Євангелія та Ісус — утілення Слова.

인간타락된 후에 있어서의 이와 같은 조건물(條件物)은 인간편에서 보면 그것은 ‘믿음의 기대’를 복귀하기 위한 것이지만, 하나님편에서 볼 때에는 어디까지나 소유를 결정하기 위한 것이었다.

З точки зору людей після гріхопадіння ці об’єкти для умови необхідні їм для відновлення основи довіри. Для Бога ж принесення людиною жертв означало повернення цих об’єктів у Його власність.

셋째는 그를 위하여 ‘수리적(數理的)인 탕감기간(蕩減期間)’을 세워야 한다. 그러면 이 섭리적인 수에 의한 탕감기간이 왜 있어야 하는가, 그리고 어떠한 섭리적인 수의 탕감기간을 세워야 하는가 하는 문제는 편의상 후편 제3장 제2절 Ⅳ에서 자세히 다루기로 한다.

По-третє, необхідно завершити числовий період тангам (수리적탕감기간, суріджогін тангамкіган). Такі питання, як чому тривалість цього періоду тангам повинна мати у своїй основі певні провіденційні числа і яку тривалість мають ці числові періоди, будуть розглядатися далі більш детально (Періоди 2.4).

Основа довіри(2) 실체기대

1.2.2. Субстанційна основа

타락인간(墮落人間)이 창조목적(創造目的)을 완성하기 위하여는 ‘믿음의 기대’를 복귀한 터전 위에서 일찍이 인간 조상이 이루지 못하였던 완성실체(完成實體)를 이루지 않으면 아니 된다. 그러나 타락인간은 어디까지나 메시아를 통하여 원죄(原罪)를 벗지 않고서는 완성실체가 될 수 없는 것이다. 그런데 타락인간은 위에서 말한 ‘믿음의 기대’를 탕감복귀(蕩減復歸)한 터전 위에서 ‘실체기대(實體基臺)’를 세움으로써 이루어지는 ‘메시아를 위한 기대’ 위에 서야 비로소 메시아를 맞을 수 있는 것이다. 타락인간은 이와 같이 메시아를 맞아 원죄를 벗어 가지고 인간 조상의 타락 전 입장으로 복귀된 후에, 하나님심정중심하고 메시아일체가 되어 인간 조상이 타락됨으로써 걷지 못하고 남아졌던 성장기간( 成長期間)을 다 지나서야 완성실체가 되는 것이다.

Щоб утілити мету творення, грішні люди після відновлення основи довіри повинні здійснити те, що не змогли прабатьки людства — стати досконалими втіленнями Слова. Люди можуть стати досконалими втіленнями, лише очистившись через Месію від первородного гріха. Однак перед тим, як ми зможемо прийняти Месію, нам слід закласти для нього основу, що завершується, коли ми встановлюємо субстанційну основу на підставі закладеної основи довіри. Після прийняття Месії, звільнення від первородного гріха та відновлення положення, притаманного нашим прабатькам до гріхопадіння, нам слід піти далі, ніж вони: створити з Месією єдність, у центрі якої перебуватиме Шімджон Бога, і слідувати за Месією до кінця завершального етапу періоду розвитку. Завершивши цей шлях, ми станемо нарешті досконалими втіленнями Слова.

Втілення ідеалу

한편 ‘실체기대’를 세우는 데 있어서도 타락인간이 세워야 할 어떠한 탕감조건(蕩減條件)이 필요하다. 그것이 곧 ‘타락성을 벗기 위한 탕감조건’인 것이다.인간 조상은 타락하여 원죄를 지니게 됨에 따라서 창조본성(創造本性)을 이루지 못하고 타락성본성(墮落性本性)을 갖게 되었던 것이다. 그러므로 타락인간메시아를 맞아서 원죄를 벗고 창조본성을 복귀하기 위한실체기대’를 세우기 위하여는, 먼저 그 ‘타락성을 벗기 위한 탕감조건’을 세우지 않으면 아니 되는 것이다.조건어떻게 세우는가 하는 것은 후편 제1장 제1절 Ⅱ에서 논하기로 하자.

Грішні люди можуть створити субстанційну основу шляхом виконання певної умови тангам, тобто умови тангам для звільнення від гріховної природи (타락성을 벗기 위한 탕감조건, тараксониль поткі віхан тангамчокон).Коли через гріхопадіння прабатьки людини набули первородного гріха, вони втратили здатність розвивати свою первісну, Богом дану природу і замість цього набули основних рис гріховної природи. Виконуючи умову тангам для звільнення від гріховної природи, грішна людина отримує можливість побудувати субстанційну основу, завдяки якій вона може прийняти Месію, очиститися від первородного гріха та зрештою відновити свою первозданну природу. У наступній главі йтиметься про те, як створюється ця умова (Основа 1.2).