Розділ 2. Всесвітня первісна енергія, дія віддавання та приймання і чотирьохпозиційна основа

Мова


Місця제2절 만유원력수수작용사위기대


Ⅰ. 만유원력

2.1. Всесвітня первісна енергія

하나님모든 존재창조주(創造主)로서 시간과 공간을 초월하여 영원자존(自存)하시는 절대자(絶對者)이시다. 그러므로 하나님이러한 존재로 계시기 위한 근본적인 힘도 영원자존하는 절대적인 것이며, 동시에 이것은 또 피조물이 존재하기 위한 모든 힘을 발생케 하는 힘의 근본기도 하다. 이러한 힘의 근본 된 힘을 우리만유원력(萬有原力)이라고 한다.

Бог — Творець усього, що є у світі. Він — вічна, абсолютна істота, яка існує Сама по Собі і перебуває поза виміром часу та простору. Відповідно, основоположна сила, яка забезпечує Його існування, також має бути вічною, абсолютною та існувати сама по собі. Вона — джерело всіх сил, які забезпечують існування всього, що є у світі творіння. Цю основоположну силу ми називаємо всесвітня первісна енергія (만유원력, ман’юволльок).

Всесвітня первісна енергіяⅡ. 수수작용

2.2. Дія віддавання та приймання

모든 존재이루고 있는 주체(主體)와 대상(對象)이 만유원력에 의해 상대기준(相對基準)을 조성하여 잘 주고 잘 받으면, 여기에서 그 존재위한 모든 힘, 즉 생존과 번식과 작용 등을 위한 힘을 발생한다. 이러한 과정을 통하여 힘을 발생케 하는 작용수수작용(授受作用)이라고 한다. 그러므로 만유원력수수작용의 힘은 각각 원인적인 것과 결과적인 것, 내적인 것과 외적인 것, 주체적인 것과 대상적인 것으로서의 상대적관계가지고 있다. 따라서 만유원력종적(縱的)인 힘이요, 수수작용의 힘은 횡적(橫的)인 힘이라고도 말할 수 있는 것이다.

Суб’єктний і об’єктний аспекти всього, що є у творінні, під впливом всесвітньої первісної енергії (만유원력, ман’юволльок) створюють умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун). Якщо вони добре віддають та добре приймають, їхня взаємодія породжує всі сили, необхідні елементу творіння для існування, примноження та дії. Процес, у результаті якого виробляються всі необхідні сили, називається дією віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон). Таким чином, між всесвітньою первісною енергією (만유원력, ман’юволльок) та силами, породженими дією віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон), існують взаємодоповнюючі стосунки причини і наслідку, внутрішнього і зовнішнього, суб’єкта і об’єкта. Всесвітня первісна енергія (만유원력, ман’юволльок) є вертикальною силою, а сили, породжені дією віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон), — горизонтальними.

Дія віддавання та приймання

그러면 우리는 여기에서 만유원력수수작용중심하고 하나님피조물에 관한 것을 좀더 구체적으로 알아보기로 하자.

Поговоримо докладніше про Бога і Його творіння з точки зору всесвітньої первісної енергії (만유원력, ман’юволльок) і дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон).

하나님은 그 자체 내에 영존(永存)하는 이성성상(二性性相)을 가지고 계셔서, 이것들이 만유원력에 의하여 상대기준이루영원수수작용을 하게 된다. 이 수수작용의 힘에 의하여 그 이성성상영원상대기대(相對基臺)를 조성하여, 하나님영원하신 존재기대를 이룸으로써 하나님영존하시며, 또한 피조세계창조하시기 위한 모든 힘을 발휘하시게 되는 것이다.

Бог має вічно існуючі дуальні властивості, які завдяки всесвітній первісній енергії (만유원력, ман’юволльок) створюють між собою умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун) і починають вічну дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон). Під впливом сил, породжених дією віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон), дуальні властивості Бога створюють вічну основу для взаємодії (상대기대, сандекіде). Завдяки цій незмінній основі буття Бог існує вічно та породжує всі сили, необхідні для створення світу.

한편 피조물(被造物)에 있어서도, 그 자체를 이루고 있는 이성성상(二性性相)이 만유원력에 의하여 상대기준이루가지고 수수작용을 하게 된다. 그리고 이 수수작용의 힘에 의하여 그 2성(二性)은 상대기대(相對基臺)를 조성하여 그 개성체(個性體)의 존재기대(存在基臺)를 이룸으로써, 비로소 그 개성체하나님대상으로 서게 되 며, 또 스스로가 존재하기 위한 모든 힘도 발휘하게 된다.

Схожим чином дуальні властивості будь-якого елементу творіння під впливом всесвітньої первісної енергії (만유원력, ман’юволльок) створюють умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун) і вступають у дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон). Тільки коли за допомогою сил, породжених дією віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон), дуальні властивості формують основу для своєї взаємодії, утворюється основа для існування кожного індивідуального тіла, завдяки якій воно може зайняти положення об’єкта Бога і породжувати всі сили, необхідні для свого існування.

이에 대한 예를 들면, 양자(陽子)전자(電子)의 수수작용에 의하여 원자(原子)가 존재하게 되고, 그의 융합작용 등을 일으킨다. 그리고 양(陽) 음(陰) 두 이온의 수수작용에 의하여 분자(分子)가 존재하게 되며, 또 화학작용이 일어나기도 한다.

Наприклад, атом починає існувати завдяки електромагнітним силам, які є проявом дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між протоном та електроном. Молекула виникає в результаті дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між позитивно і негативно зарядженими іонами, які дають початок хімічній реакції.

한편 양전(陽電)과 음전(陰電)의 수수작용에 의하여 전기가 발생하며, 모든 전기작용이 일어나게 된다.

У процесі дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між позитивними та негативними зарядами виникають сили електричної взаємодії.

식물에 있어서는 도관(導管)과 사관(篩管)의 수수작용에 의하여 식물체의 기능이 유지되며, 그의 유기적성장을 하게 된다. 그리고 암술과 수술의 수수작용에 의하여 번식을 하게 되는 것이다.

У рослин, завдяки дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між ксилемою і флоемою, стають можливими існування та ріст, а дія віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між тичинкою і маточкою — це спосіб, у який переважно відтворюються рослинні організми.

동물도 수컷과 암컷의 수수작용에 의하여 그의 생(生)을 유지하며 또한 번식한다. 그리고 동식물간에 있어서도 산소와 탄산가스의 교환, 벌과 꽃의 수수작용 등에 의하여 그들은 공존(共存)하고 있다.

Тварини існують і розмножуються за допомогою дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між самцем і самицею. Співіснування тваринного і рослинного світів також відбувається завдяки дії віддавання та приймання(수수작용, сусучагьон): обмін киснем та вуглекислим газом, взаємодія бджіл та квітів і т. д.

천체(天體)를 보아도 태양과 혹성(惑星)의 수수작용에 의하여 태양계(太陽界)가 존재하면서 우주 형성위한 운행을 하고 있으며, 또 지구와 달도 서로의 수수작용에 의하여 일정한 궤도를 유지하면서 공전(公轉)과 자전(自轉)의 운행을 계속하고 있는 것이다.

Вивчаючи небесні тіла, можна побачити, що на основі дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між Сонцем і планетами існує Сонячна система, а їхній рух формує Всесвіт. Дія віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між Землею і Місяцем робить можливими їхні обертання, як по певних орбітах, так і навколо своїх осей.

인간육체는 동·정맥, 호흡작용, 교감신경과 부교감신경 등의 수수작용으로써 그 생을 유지하고 있고, 그 개성체는 몸과 마음수수작용에 의하여 존재하면서 그의 목적위한 활동을 한다.

Тіло людини існує завдяки дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між артеріями та венами, вдихом та видихом, симпатичною та парасимпатичною нервовими системами тощо. Дія віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між душею і тілом людини дає їй змогу жити й діяти заради здійснення певних цілей.

그리고 가정있어서는 남편과 아내가, 사회있어서는 인간인간이, 그리고 국가있어서는 정부와 백성이, 더 나아가세계있어서는 국가국가가 서로 수수작용을 하면서 공존하는 것이다.

Чоловік і дружина в сім’ї, люди в суспільстві, влада і громадяни в державі та країни у світі співіснують, уступаючи в дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон).

동서고금을 막론하고, 아무리 악한 사람이라 할지라도 바른 것을 위하여 살려고 하는 그 양심(良心)의 힘만은 뚜렷이 그 내부에서 작용하고 있다. 이러한 힘은 누구도 막을 수 없는 것으로서, 자기도 모르게 강력히 작용하고 있기 때문에 악을 행할 때에는 즉각적으로 양심가책을 받게 되는 것이다. 만일 타락인간에게 이러한 양심작용이 없다면 하나님복귀섭리(復歸攝理)는 불가능한 것이다.

Якою б злою не була людина, у глибині її душі постійно діє сила совісті, яка спонукає жити праведно. Так було скрізь у всі часи. Ніхто не здатен знищити силу совісті, вона діє в людині підсвідомо, тому, вчинивши зло, людина миттєво відчуває докори совісті. Якщо б у грішних людей не було совісті, то Боже провидіння відновлення людства було б неможливим.

그러면 이러한 양심작용(良心作用)의 힘은 어떻게 되어 생기는 것인가? 모든 힘이 수수작용(授受作用)에 의하여서만 생기는 것이라면, 양심도 역시 독자적으로 그 작용의 힘을 일으킬 수는 없는 것이 다. 즉 양심도 어떠한 주체에 대한 대상으로 서서 그와 상대기준(相對基準)을 조성하여 수수작용을 하기 때문에 그 힘을 발휘하게 되는 것이다. 이 양심주체우리하나님이라고 부른다.

Звідки походить сила совісті? Оскільки будь-яка сила є результатом дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон), ця сила також не є винятком. Сила совісті не може з’явитися сама по собі, її існування можливе лише тоді, коли совість займає положення об’єкта стосовно певного суб’єкта, і вони, створивши умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун), вступають у дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон). Суб’єктом нашої совісті є Бог.

타락(墮落)이라고 하는 것은, 인간하나님과의 수수(授受)의 관계가 끊어짐으로써 서로 일체이루지 못하고, 사탄수수관계를 맺어 그와 일체이루게 된 것을 의미한다. 예수님은 하나님완전수수관계를 맺어 일체를 이룬 오직 한 분의 독생자로 오셨기 때문에, 타락인간이 그와 완전수수관계를 맺어 일체이루게 되면 창조본성을 복귀하여 하나님과도 수수작용을 하게 됨으로써 그와 일체를 이룰 수 있게 되는 것이다. 그렇기 때문에 예수님은 타락인간의 중보(仲保)가 되는 동시에 길이 되고 진리가 되며 또한 생명이 되는 것이다. 따라서 예수님은 생명을 바쳐 사랑과 희생으로 모든 것을 주시려고 오신 분이기 때문에, 누구든지 그 앞에 믿음으로 돌려 드리기만 하면 멸망치 않고 영생을 얻게 되는 것이다(요 3 : 16).

Унаслідок гріхопадіння стосунки віддавання та приймання між людиною і Богом були розірвані. Замість того, щоб стати одним цілим із Богом, прабатьки людства вступили в стосунки віддавання та приймання з сатаною і об’єдналися з ним. Тільки Ісус був Божим сином, який, установивши досконалі стосунки віддавання та приймання з Богом, став із Ним одним цілим. Коли грішна людина об’єднується з Ісусом через досконалі стосунки віддавання та приймання, вона може відновити свою первозданну природу, вступити в дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) із Богом і стати з Ним одним цілим. Тому ми називаємо Ісуса «посередником» між Богом і грішною людиною; він — шлях, істина і життя. Прийшовши служити людству з любов’ю і жертовністю, Ісус навіть не пошкодував свого життя. Отож, лише звернувшись до нього з вірою, будь-хто не загине, а матиме життя вічне (Іван. 3:16).

기독교(基督敎)는 사랑과 희생에 의하여 예수님을 중심하고 인간 사이의 횡적수수(授受)의 회로(廻路)를 회복함으로써, 하나님과의 종적수수의 회로를 복귀시키려고 하는 사랑종교인 것이다. 그러므로 예수님의 교훈과 행적은 모두 이 목적위한 것이었다. 예를 들면, 예수님은 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 너희의 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요(마 7 : 1∼2)라고 말씀하셨고, 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라(마 7 : 12)고도 하셨으며, 또 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 저를 시인할 것이요(마 10 : 32)라고도 말씀하셨다. 그리고 또 예수님은 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요(마 10 : 41)라고 말씀하셨고, 누구든지 제자의 이름으로 이 소자 중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라(마 10 : 42)고도 말씀하셨던 것이다.

Християнство — релігія любові. Крокуючи шляхом любові і жертовності на чолі з Ісусом, воно відновлює горизонтальні стосунки віддавання та приймання між людьми. Так стає можливим відновлення вертикальних стосунків віддавання та приймання з Богом. Насправді все, що робив та чому навчав Ісус, було спрямоване на досягнення цієї мети. Наприклад, він казав: «Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам» (Матв. 7:1—2); «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Бо в цьому Закон і Пророки» (Матв. 7:12); «Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм визнаю й Я» (Матв. 10:32); «Хто приймає пророка, як пророка, той дістане нагороду пророчу, хто ж приймає праведника, як праведника, той дістане нагороду праведника» (Матв. 10:41); «І хто напоїть, як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, поправді кажу вам, той не згубить нагороди своєї» (Матв. 10:42).Ⅲ. 정분합작용에 의하여 삼대상목적을 이룬 사위기대

2.3. Чотирьохпозиційна основа, у якій на основі дії «початок-розділення-єдність» утілюється мета трьох об’єктів
1. 정분합작용

2.3.1. Дія «початок-розділення-єдність»

만유원력(萬有原力)으로 인하여 하나님 자체 내의 이성성상(二性性相)이 상대기준을 조성하여 수수작용을 하게 되면, 그 수수작용의 힘은 번식작용을 일으키어 하나님중심하고 이성성상실체대상으로 분립된다. 이와 같이 분립주체대상이 다시 만유원력에 의하여 상대기준을 조성함으로써 수수작용을 하면, 이것들은 다시 합성일체화(合性一體化)하여 하나님의 또 하나대상된다. 이와 같이 하나님을 정(正)으로 하여 그로부터 분립(分立)되었다가 다시 합성일체화하는 작용정분합작용(正分合作用)이라고 한다.

Завдяки всесвітній первісній енергії (만유원력, ман’юволльок) дуальні властивості Бога створюють умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун). Коли вони вступають у дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон), то сила цієї дії приводить до примноження та проявляється в тому, що дуальні властивості Бога втілюються у двох окремих субстанційних об’єктах, кожен із яких пов’язаний із Богом як зі своїм центром. Далі вони займають стосовно один одного положення суб’єкта та об’єкта і під впливом всесвітньої первісної енергії (만유원력, ман’юволльок) також створюють умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун) та розпочинають дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон). Поєднавшись в одне ціле, вони створюють новий об’єкт Бога. Таким чином, Бог-початок розділяється на дві окремі субстанції, які потім, знову поєднавшись, стають одним цілим. Цю дію ми називаємо дією «початок-розділення-єдність» (정분합작용, чонпунхапчагьон).

Дія «початок-розділення-єдність»
2. 삼대상목적

2.3.2. Мета трьох об’єктів

이와 같이 정분합작용에 의하여 정(正)을 중심하고 2성(二性)의 실체대상으로 분립주체대상과 그리고 그의 합성체(合性體)가 제각기 주체의 입장을 취할 때에는 각각 나머지 다른 것들을 대상으로 세워 삼대상기준(三對象基準)을 조성한다. 그래 가지고 그것들이 서로 수수작용을 하게 되면 여기에서 그 주체들을 중심으로 각각 삼대상목적(三對象目的)을 완성하게 되는 것이다.

На основі дії «початок-розділення-єдність» (정분합작용, чонпунхапчагьон) дуальні властивості початку, який є центром, розділяються на два субстанційні об’єкти, що займають положення суб’єкта та об’єкта, які потім стають одним цілим. Кожен із цих елементів може займати положення суб’єкта стосовно інших трьох, створюючи таким чином умову для взаємодії з трьома об’єктами (삼대상기준, самтесанкіджун). Коли елемент, виконуючи роль суб’єкта, вступає в дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) з іншими трьома, він утілює мету трьох об’єктів (삼대상목적, самтесанмокчок).

Мета трьох об'єктів3. 사위기대

2.3.3. Чотирьохпозиційна основа

이와 같이 정분합작용에 의하여 정(正)을 중심하고 2성의 실체대상으로 분립주체대상과 그리고 그의 합성체각각 삼대상목적완성하면 사위기대(四位基臺)를 조성하게 된다.

На основі дії «початок-розділення-єдність» (정분합작용, чонпунхапчагьон) дуальні властивості початку, який є центром, розділяються на два субстанційні об’єкти, що займають положення суб’єкта та об’єкта, які потім стають одним цілим. Отже, коли кожен із цих елементів утілює мету трьох об’єктів, утворюється чотирьохпозиційна основа (사위기대, савікіде).

Чотирьохпозиційна основа

사위기대는 4수의 근본이며, 또 그것은 삼대상목적완성한 결과이므로 3수의 근본기도 하다. 그리고 사위기대정분합작용에 의한 하나님, 부부, 자녀의 3단계로써 완성되므로 3단계 원칙근본된다. 사위기대는 그의 각 위(位)를 중심하고 각각 3대상이 되므로 이것들을 총합하면 12대상이 되기 때문에 12수의 근본이 되기도 하는 것이다. 또 사위기대창조목적(創造目的)을 완성한 선(善)의 근본적인 기대이므로, 하나님이 운행하실 수 있는 모든 존재와 또 그것들이 존재하기 위한 모든 힘의 근본적인 기대된다. 따라서 사위기대하나님영원창조목적이 되는 것이다.

Чотирьохпозиційна основа (사위기대, савікіде) — джерело числа «чотири». Вона також є джерелом числа «три», оскільки виникає в результаті втілення мети трьох об’єктів (삼대상목적, самтесанмокчок). Чотирьохпозиційна основа (사위기대, савікіде) є першоосновою принципу трьох стадій, оскільки вона утворюється на основі дії «початок-розділення-єдність» (정분합작용, чонпунхапчагьон) з Богом, подружжям та їхніми дітьми, які представляють три стадії. Також воно є джерелом числа «дванадцять»: оскільки кожна з чотирьох позицій взаємодіє з трьома об’єктами, загалом виходить дванадцять об’єктів. Чотирьохпозиційна основа (사위기대, савікіде) — це фундаментальна основа добра, завдяки якій утілюється мета творення. Це фундаментальна основа, що породжує всі необхідні для існування сили та дає Богу можливість перебувати в усьому творінні. Таким чином, створення чотирьохпозиційної основи (사위기대, савікіде) — незмінна мета творення Бога.

Чотирьохпозиційна основа4. 사위기대존재양상

2.3.4. Форма існування чотирьохпозиційної основи

정분합작용에 의하여 삼대상목적이루사위기대(四位基臺)를 완성한 존재무엇이든지 원형(圓形) 또는 구형운동(球形運動)을 하여 입체로 존재한다. 이제 우리는 그 이유를 알아보기로 하자.

Коли елемент творіння шляхом утілення мети трьох об’єктів (삼대상목적, самтесанмокчок) на основі дії «початок-розділення-єдність» (정분합작용, чонпунхапчагьон) створює чотирьохпозиційну основу (사위기대, савікіде), він починає коловий або сферичний рух. Це дає йому можливість існувати в тривимірному просторі. Поговоримо тепер про те, чому так відбувається.

정분합작용에 의하여 하나님이성성상각각 그의 실체대상으로 분립주체(主體)와 대상(對象)에 있어서, 그 대상주체에 대응하여 상대기준을 조성하면 그 대상주체중심으로 하고 서로 주는 힘(遠心力)과 받는 힘(求心力)으로써 수수작용을 하게 된다. 이와 같이 주체대상수수작용을 하게 되면, 그 대상주체중심하고 돌아서 원형운동(圓形運動)을 하게 됨으로써 합성일체화한다. 그런데 이와 동일한 원리에 의하여, 그 주체하나님대상이 되어 하나님중심하고 돌아서 그와 합성일체화하고, 또 그 대상그러한 주체합성일체화하게 될 때, 비로소 그 합성체하나님이성성상을 닮은 실체대상된다. 이와 같이 그 대상은 그의 주체합성일체화함으로써 비로소 하나님대상이 될 수 있는 것이다.

На основі дії «початок-розділення-єдність» (정분합작용, чонпунхапчагьон) дуальні властивості Бога розділяються і втілюються як два Його субстанційні об’єкти, один — у ролі суб’єкта, а інший — об’єкта. Коли об’єкт відповідає суб’єкту і створює умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун), він уступає в центрі з суб’єктом у дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) завдяки силі віддавання (відцентровій силі) і силі приймання (доцентровій силі). Під час дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) об’єкт починає обертатися навколо суб’єкта. Поєднавши, таким чином, свої властивості, вони формують одне ціле. За цим же принципом суб’єкт, обертаючись навколо Бога, стає Його об’єктом і утворює з Ним одне ціле. Тільки коли об’єкт об’єднується з суб’єктом, вони разом стають новим субстанційним об’єктом Бога, оскільки починають відображати Його дуальні властивості. Таким чином, будь-який об’єкт повинен об’єднатися зі своїм суб’єктом, тому що лише за такої умови він може стати об’єктом Бога.

그리고 이 실체대상있어서의 주체대상도 역시 각각 이성성상으로 되어 있기 때문에, 그것들도 동일한 수수작용원리에 의하여 제각기 원형운동을 하고 있는 것이다. 그런데실체대상은 이와 같이 제각기 부단한 운동을 하고 있는 주체대상수수작용에 의하여 원형운동을 하기 때문에, 그 원형운동은 이 운동을 일으키고 있는 그 주체대상 자체들의 특수한 운동양상에 따라서는 동일한 평면상의 궤도에서만 일어날 수도 있으나, 일반적으로는 그 주체중심하고 부단히 그 원형운동 궤도의 각도를 달리하면서 돌아가기 때문에, 이 원형운동은 드디어 구형운동(球形運動)을 일으키게 되는 것이다. 따라서 사위기대완성한 존재는 모두 원형 또는 구형운동을 하게 되어 그 존재양상은 입체가 될 수밖에 없 는 것이다.

Суб’єкт і об’єкт, які, поєднавшись, утворюють субстанційний об’єкт Бога, також наділені дуальними властивостями, кожна з яких теж здійснює коловий рух за принципом дії віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон). Таким чином, у цьому субстанційному об’єкті в постійному коловому русі перебувають суб’єкт та об’єкт, у середині яких також відбувається коловий рух. Іноді ці два колові рухи можуть відбуватися в одній площині, однак, як правило, кут обертання об’єкта навколо суб’єкта постійно змінюється, у результаті чого коловий рух перетворюється на сферичний. Отже, усе у творінні, завершивши чотирьохпозиційну основу (사위기대, савікіде), бере участь у коловому та сферичному русі, існуючи, таким чином, у трьох вимірах.

이에 대한 예로서 태양계(太陽界)를 들어 보기로 하자. 태양주체로 한 모든 유성(遊星)들은 태양대상이 되어 그와 상대기준을 조성함으로써 태양중심하고 그에 대응하여 원심력과 구심력에 의한 수수작용을 하기 때문에, 그것들은 모두 공전(公轉)의 원형운동을 하게 된다. 이와 같이 되어 원형운동을 하는 태양과 유성들은 합성일체화하여 태양계를 이룬다. 그런데 이성성상의 복합체인 지구가 자전(自轉)하고 있을 뿐 아니라, 태양이나 태양중심한 다른 유성들도 또한 이성성상의 복합체이기 때문에 부단히 자전하고 있다. 따라서 이와 같이 자전하고 있는 태양과 유성들의 수수작용에 의한 태양계의 원형운동항상 동일한 평면상의 궤도에서만 일어나는 것이 아니라, 태양중심하고 부단히 그 궤도의 각도를 달리하면서 돌아가기 때문에, 태양계는 구형운동을 하게 되어 입체로서 존재하게 된다.

Розгляньмо як приклад Сонячну систему. Усі планети, як об’єкти Сонця, створивши умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун), вступають із ним у дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) за допомогою відцентрової і доцентрової сил. У результаті кожна планета обертається навколо Сонця. У процесі обертання Сонце і планети стають одним цілим і формують Сонячну систему. Водночас Земля є тілом, яке складається з дуальних властивостей і обертається навколо своєї осі. Те ж вірно й стосовно Сонця та інших планет, що так само є тілами, які складаються з дуальних властивостей і також безперервно обертаються навколо своїх осей. Тому орбітальний рух планет, спричинений дією віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) у Сонячній системі, не відбувається лише в одній площині. Натомість постійна зміна кутів обертання приводить до сферичного руху Сонячної системи в трьох вимірах.

이와 같이 되어 모든 천체(天體)는 원형 또는 구형운동에 의하여 입체로서 존재하며, 이와 같은 무수한 천체들이 서로 수수작용을 함으로써 합성일체화하여 이루어지는 우주(宇宙)도 역시 동일한 원리에 의하여 구형운동을 하게 됨으로써 입체로서 존재하는 것이다.

Схожим чином усі небесні тіла існують у трьох вимірах через коловий і сферичний рухи. Коли всі ці незліченні небесні тіла вступають одне з одним у дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон), вони утворюють одне ціле — Всесвіт. Тому Всесвіт тривимірний і сам перебуває у сферичному русі.

원자(原子)를 형성하고 있는 전자(電子)가 양자(陽子)상대기준을 조성하여 양자중심하고 수수작용을 하게 되면, 그것들은 원형운동을 함으로써 합성일체화하여 원자를 형성하게 된다. 그런데 양자전자각각 이성성상으로 되어 있어서 제각기 부단한 운동을 하고 있기 때문에, 이러한 양자전자수수작용에 의한 원형운동도 역시 동일한 평면상의 궤도에서만 일어나는 것이 아니라, 양자중심하고 부단히 그 각도를 달리하면서 돌아가기 때문에 이 운동은 드디어 구형운동으로 화하게 된다. 원자 역시 이렇듯 구형운동을 함으로써 입체로서 존재하게 되는 것이다. 전기에 의하여 양 음 두 극에 나타나는 자력선(磁力線)도 동일한 원리에 의하여 구형운동을 하게 된다.

Електрон, створивши умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун) із протоном, уступає з ним у дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) і починає обертатися навколо протона. У результаті, об’єднавшись в одне ціле, вони формують атом. Так само протон і електрон мають власні дуальні властивості, завдяки яким вони самі перебувають у безперервному русі. Тому коловий рух електрона навколо протона, зумовлений дією віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між ними, не відбувається лише в одній площині, а, завдяки постійній зміні кута обертання, перетворюється на сферичний рух. Отже, атом також існує в трьох вимірах. За тим же принципом сила магнітного поля, яка виникає між позитивним і негативним полюсами, дає початок сферичному руху заряджених частинок.

다시 이러한 예를 인간을 두고 생각해 보기로 하자. 몸은 마음대상으로서 마음상대기준을 조성하여 수수작용(授受作用)을 하게 되면, 몸은 마음중심하고 원형운동을 함으로써 합성일체화(合性一體化)한다. 그런데 마음하나님대상이 되어 하나님중심하고 돌아서 그와 합성일체화하고 몸이 이러한 마음합성일체화하게 되면, 그 개체는 비로소 하나님이성성상(二性性相)을 닮은 실체대상이 되어 창조목적(創造目的)을 완성한 인간이 되는 것이다.

Розгляньмо як приклад людину. Тіло — об’єкт душі людини — створює умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун) із душею і вступає з нею в дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон). Образно кажучи, тіло, обертаючись навколо душі, стає з нею одним цілим. Ставши об’єктом Бога, душа починає обертатися навколо Нього, і вони досягають гармонійної єдності. Тільки коли тіло об’єднується з такою душею, у людині починають відображатися дуальні властивості Бога, і вона, ставши Його субстанційним об’єктом, утілює мету творення.

그런데 몸과 마음각각 이성성상으로 되어 있어서 그 자체들도 제각기 부단한 운동을 하고 있기 때문에 이러한 몸과 마음수수작용으로 인하여 일어나는 원형운동하나님중심하고 부단히 그 각도를 달리하면서 돌아가게 되어 구형운동으로 화하게 된다. 그러므로 창조목적완성한 인간하나님중심하고 항상 구형운동생활을 하는 입체적존재이기 때문에 결국 무형세계(無形世界)까지도 주관하게 되는 것이다(본장 제6절 참조).

Тіло і душа також наділені дуальними властивостями, завдяки чому в них відбувається безперервний рух. У результаті цього коловий рух, породжений дією віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) між душею і тілом, постійно змінює кут свого обертання навколо Бога і стає сферичним. Отже, людина, яка втілила мету творення, існує в тривимірному просторі, і її життя — це сферичний рух навколо Бога. Тому, зрештою, вона може володарювати навіть над невидимим духовним світом (Творення 6).

이와 같이 주체대상이 주고받는 평면적인 회로에 의한 원형운동이 다시 입체적인 회로에 의한 구형운동으로 화하는 데서 창조조화는 벌어지는 것이다. 즉 그 회로의 거리와 모양과 상태와 방향과 각도와 그리고 그들이 각각 주고받는 힘의 속도 등의 차이에 의하여 천태만상의 조화의 미(美)가 벌어지게 되는 것이다.

Коли коловий рух суб’єкта і об’єкта, що відбувається в одній площині, стає сферичним рухом у трьох вимірах, проявляється гармонія творення. Тобто відмінність орбіт, форм, станів, напрямів і кутів колового та сферичного рухів, а також зміна швидкостей взаємодії суб’єктів і об’єктів породжують красу гармонії в усьому її безмежному різноманітті.

모든 존재성상(性相)과 형상(形狀)을 갖추고 있기 때문에 그것들의 구형운동(球形運動)에도 성상적인 것과 형상적인 것의 두 가지가 있다. 따라서 그 운동의 중심에도 성상적인 중심형상적중심이 있는 것이다. 그리하여 전자(前者)와 후자(後者)는 성상형상관계와 동일한 관계가지고 있다.

Оскільки все у творінні наділене сонсан і хьонсан, сферичний рух буває двох типів: типу сонсан і типу хьонсан. Таким чином, існує два типи центру руху: сонсан і хьонсан. Стосунки між центрами цих рухів такі ж, як і між сонсан та хьонсан.

그러면 이 구형운동궁극적중심무엇일 것인가? 하나님이성성상상징적 실체대상으로 창조피조물의 중심인간이고, 그의 형상적 실체대상으로 창조인간중심하나님이시므로, 피조세계구형운동궁극적중심하나님이시다. 우리는 이제 이에 관한 것을 좀더 구체적으로 알아보기로 하자.

Що ж є кінцевим центром усіх сферичних рухів? Центром усього творіння, що створене як субстанційний об’єкт дуальних властивостей Бога на рівні символу, є людина. Для людини, яка була створена як субстанційний об’єкт Бога на рівні образу, центром є Бог. Отже, кінцевим центром усіх сферичних рухів у світі творіння є Бог.

하나님모든 실체대상(實體對象)에 갖추어진 주체(主體)와 대상(對象)에 있어서, 그 대상중심이 그의 주체에 있으므로, 주체대상합성체(合性體)의 중심도 역시 그 주체에 있는 것이다. 그런데주체궁극적중심하나님이시므로, 그 합성체궁극적중심하나님이시다. 그러므로 하나님의 3대상상대기준(相對基準)을 조성하여 그것들의 3중심하나님중심하고 하나되어 수수작용(授受作用)을 함으로써 삼대상목적(三對象目的)을 완성할 때 비로소 사위기대(四位基臺)가 완성되는 것이다. 따라서 사위기대궁극적중심하나님이시다.

Кожний субстанційний об’єкт Бога містить у собі суб’єкт і об’єкт, причому центр об’єкта розташовується в суб’єкті. Тому центр об’єднаного тіла, сформованого суб’єктом і об’єктом, також буде в суб’єкті. Оскільки Бог є кінцевим центром суб’єкта, Він буде й кінцевим центром об’єднаного тіла. Як говорилося раніше, три субстанційні об’єкти Бога (суб’єкт, об’єкт та їхня єдність) створюють умову для взаємодії (상대기준, сандекіджун) один з одним. Коли їхні центри об’єднуються навколо Бога, вступають у дію віддавання та приймання (수수작용, сусучагьон) і втілюють мету трьох об’єктів, утворюється чотирьохпозиційна основа (사위기대, савікіде). Отже, кінцевим центром чотирьохпозиційної основи (사위기대, савікіде) є Бог.

이와 같이 사위기대완성한 각개 피조물을 개성진리체(個性眞理體)라고 한다. 그런데 위에서 이미 언급한 바와 같이, 개성진리체형상적 개성진리체(인간)와 상징적 개성진리체(인간 이외의 피조물)로 대별된다. 그리고 피조세계는 무수한 개성진리체구성되어 있는데, 그 저급한 것으로부터 고급한 것에 이르기까지 단계적으로 질서정연하게 연결되어 있으며, 그중 인간은 그 최고급의 개성진리체존재하고 있는 것이다. 그리고 개성진리체는 모두 구형운동을 하고 있는데, 저급한 개성진리체는 보다 고급한 개성진리체대상이 되므로, 이 대상구형운동중심은 보다 고급위(高級位)에서 그의 주체가 되어 있는 개성진리체인 것이다. 이와 같이 수많은 상징적 개성진리체중심들은 저급한 것으로부터 보다 고급한 것에로 연결되어 올라가 그 최종적중심형상적 개성진리체인간이 되는 것이다.

Кожний елемент творіння, який створює схожим чином чотирьохпозиційну основу (사위기대, савікіде), називається індивідуальним істинним тілом (개성진리체, кесончілліче). Як уже згадувалося, усе у творінні можна розділити на дві групи: індивідуальні істинні тіла на рівні образу (людина) та індивідуальні істинні тіла на рівні символу (усе у світі творіння за винятком людини). Світ творіння складається з незліченних індивідуальних істинних тіл, які від нижчого до вищого рівня взаємодіють одне з одним у встановленому порядку. Людина серед них займає найвище положення. Кожне індивідуальне істинне тіло здійснює сферичний рух; при цьому тіла, які перебувають на нижчому рівні розвитку, є об’єктами тих, що перебувають на вищому рівні. Центром сферичного руху об’єкта є індивідуальне істинне тіло, яке перебуває на вищому рівні розвитку і діє як суб’єкт. Схожим чином центри безлічі індивідуальних істинних тіл на рівні символу пов’язані один з одним від нижчого до вищого рівнів. Людина, індивідуальне істинне тіло на рівні образу, перебуває на вищому рівні і є центром для всіх індивідуальних істинних тіл на рівні символу.

이것을 좀더 상고(詳考)해 보기로 하자. 오늘의 과학은 물질의 최소단위를 소립자(素粒子)로 보고 있는데, 소립자는 에너지로 되어 있다고 말한다. 여기에서 물질세계구성하고 있는 각 단계개성진리체(個性眞理體)들의 존재목적을 차원적으로 살펴보면, 에너지는 소립자의 형성을 위하여, 소립자는 원자(原子)의 구성을 위하여, 원자는 분자(分子)의 구성을 위하여, 분자는 물질의 형성을 위하여, 모든 물질은 우주 삼라만상의 개체들을 구성하기 위하여 각각 존재하는 것임을 알 수 있다. 그렇기 때문에 에너지의 운동의 목적은 소립자에, 소립자의 목적은 원자에, 원자의 목적은 분자에, 분자의 목적은 물질에, 모든 물질의 목적우주 형성에 있는 것이다.

Розглянемо це питання докладніше. Сучасна наука вважає, що найдрібнішою складовою матерії є елементарна частинка, яка складається з енергії. Розглядаючи індивідуальні істинні тіла різних рівнів матеріального світу з точки зору мети їхнього існування, можна дійти висновку, що енергія існує для того, щоб утворити елементарну частинку, яка у свою чергу формує атом, атом — молекулу, молекула — якийсь різновид матерії, а матерія — Всесвіт загалом. Виходить, що мета дії енергії полягає у створенні частинки, мета частинки — у створенні атома, мета атома — у створенні молекули, мета молекули — у створенні матерії, а мета матерії полягає у формуванні Всесвіту.

그러면 우주(宇宙)는 무엇을 위하여 있으며, 그의 중심무엇일 것인가? 그것은 바로 인간인 것이다. 그러므로 하나님인간창조하시고 나서 피조세계주관하라고 말씀하셨다(창 1 : 28). 만일 피조세계인간존재하지 않는다면, 그 피조세계는 마치 보아 줄 사람이 없는 박물관에 비할 수 있을 것이다. 박물관의 모든 진열품들은, 그것들을 감상하사랑하며 기뻐해 줄 수 있는 인간이 있음으로써 비로소 역사적인 유물로서 존재할 수 있는 인연적인 관계가 그것들 사이에 성립되어, 각각존재가치나타내게 되는 것이다. 만일 거기에 그 중심 되는 인간이 없다면 그것들이 무슨 존재 의의를 가질 수 있을 것인가? 인간을 위주로 한 피조세계의 경우도 이와 조금도 다름이 없다. 즉 인간있어 가지고 피조물을 형성하고 있는 모든 물질의 근본과 그 성격을 밝히고 분류함으로써 비로소 그것들이 상호간에 합목적적인 관계를 맺을 수 있고, 나아가서는 인간있어야만 동식물이나 수륙만상(水陸萬象)이나 우주형성하고 있는 모든 성좌(星座)들의 정체가 구분되어 그것들이 인간중심하고 합목적적인 관계를 가질 수 있게 되는 것이다. 그리하여 물질은 인간육체에 흡수되어 그의 생리적인 기능을 유지하게 하는 요소가 되며, 삼라만상인간의 안락한 생활환경을 만들어 주는 자료가 되는 것이다.

Заради чого існує Всесвіт і що є його центром? Людина. Саме тому Бог, створивши людину, наказав їй володіти всією землею (Бут. 1:28). Без людини Всесвіт був би схожим на музей, у якому немає жодного відвідувача. Цінність усіх експонатів музею проявляється, лише коли є той, хто цінує, любить і захоплюється ними як історичними реліквіями. Адже саме зацікавленість людини в цих експонатах дає можливість проявити цінність їхнього існування. За відсутності людини, яка є їхнім центром, чи був би сенс у їхньому існуванні? Те ж саме можна сказати й про світ творіння, володарем якого є людина. Усе у світі творіння може зав’язати доцільні стосунки в центрі з людиною, лише коли вона відкриває витоки й природу матерії, вивчає природні явища, класифікує рослинний і тваринний світ та всі сузір’я космосу. Таким чином, творіння постачає в людський організм поживні речовини, необхідні для підтримки його фізіологічних функцій, а вся природа стає тим матеріалом, який дає можливість людині створити зручне оточуюче середовище для життя.

이것들은 모두 인간피조세계의 대한 형상적중심으로서의 관계이지만, 이밖에 또 성상적인 중심으로서의 관계가 있다. 전자를 육적인 관계라고 하면, 후자는 정신적 또는 영적관계인 것이다. 물질로 형성인간의 생리적 기능마음지(知)·정(情)·의(意)완전공명되는 것은, 물질도 역시 지·정·의공명될 수 있는 요소가지고 있다는 사실을 입증하는 것이다. 이러한 요소들이 물질의 성상이루고 있기 때문에 삼라만상각각 그 정도의 차는 있으나 모두 지·정·의의 감응체인 것이다. 우리자연계의 미(美)에 도취하여 그와의 혼연일체의 신비경(神秘境)을 체험하게 되는 것은, 인간피조물의 이러한 성상중심도 되는 것이기 때문이다. 인간은 이와 같이 피조세계중심으로 창조되었기 때문에 하나님인간합성일체화한 자리가 바로 천주중심이 되는 자리인 것이다.

У цих стосунках між людиною і світом творіння людина займає позицію зовнішнього центру світу творіння (центру хьонсан). Крім цього, людина також взаємодіє зі світом творіння, займаючи позицію його внутрішнього центру (центру сонсан). Перші стосунки ми назвемо фізичними, а другі — духовними або психічними. Інтелект, емоції і воля душі людини породжують у її тілі, яке складається з матерії, фізіологічні реакції. Це свідчить про наявність у матерії певних елементів, що здатні реагувати, хоча й різною мірою, на вплив інтелекту, емоцій та волі, елементів, із яких складається сонсан матерії. З цієї причини все у світі творіння реагує на інтелект, емоції та волю людини, хоча міра реакції може змінюватися. Ми можемо бути зачаровані красою світу природи, захоплені таїнством повної гармонії і єдності з нею саме тому, що ми є центром сонсан усього творіння. Таким чином, людина була створена як центр усього світу творіння. Отже, місце, де вона об’єднується з Богом, стає центром Чонджу.

우리는 또 다른 면에서 인간천주중심이 되는 것을 논하여 보자. 상세한 것은 제6절에서 논하겠지만, 무형 유형세계를 총칭하여 천주라고 하는데, 인간은 이 천주총합실체상이다. 그런데 우리가 이미 위에서 논한 바에 의하여, 천주이루고 있는 모든 피조물은 주체대상으로 양별(兩別)된다는 사실을 알았다.

Розгляньмо з іншої точки зору те, яким чином людина стає центром Чонджу. У шостому розділі Принципу творення пояснюється, що Чонджу складається з духовного і фізичного світів, а людина є сумарним утіленням Чонджу. Однак, як говорилося раніше, усі елементи світу творіння, які утворюють Чонджу, можна розділити на дві категорії — суб’єкти і об’єкти.

여기에서 우리는, 인간 시조창조되었던 아담완성되었더라면 그는 피조물(被造物)의 모든 존재가 갖추고 있는 주체들을 총합실체상이 되고, 해와완성되었다면 그는 또 피조물의 모든 존재가 갖추고 있는 대상들을 총합실체상이 되었으리라는 결론을 바로 얻을 수 있는 것이다. 그리고 하나님피조세계주관하도록 인간창조하셨기 때문에, 아담해와가 다 함께 성장하여서 아담피조물의 모든 주체주관주(主管主)로서 완성되고, 또 해와모든 대상주관주로서 완성되어 그들이 부부를 이루일체가 되었더라면, 그것이 바로 주체대상으로 구성되어 있는 온 피조세계주관하는 중심체였을 것이다.

Отже, ми можемо зробити висновок: якби Адам, прабатько людства, досяг досконалості, то він став би сумарним утіленням усіх суб’єктних елементів творіння. Так само досконала Єва стала б сумарним утіленням усіх об’єктних елементів творіння. Бог створив прабатьків людства, щоб вони володарювали над світом творіння. Тому, досягши досконалості, Адам і Єва стали б: він — царем усіх суб’єктів у світі творіння, а вона — царицею всіх об’єктів у творінні. Об’єднавшись в одне ціле як чоловік і дружина, вони стали б центром володарювання над усім світом творіння, який складається з суб’єктів і об’єктів.

인간천주의 화동(和動)의 중심으로 창조되었기 때문에, 모든 피조물의 이성성상실체적중심체인 아담해와완성되어 부부를 이루가지고 그들이 서로 화동하여 일체를 이룰 때 비로소 이성성상으로 창조된 온 천주도 화동하게 되는 것이다. 이와 같이 아담해와완성된 부부로서 일체를 이룬 그 자리가 바로 사랑주체이신 하나님과 미(美)의 대상인간일체화하여 창조목적완성한 선(善)의 중심이 되는 자리이다. 여기에서 비로소 부모 되신 하나님은 자녀로